Onderwerp: aanpassing Bouwverordening gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
19-07-2018

Onderwerp: aanpassing Bouwverordening gemeente Hardenberg

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2018;

 

Besluit:

 

de volgende wijziging van de Bouwverordening gemeente Hardenberg vast te stellen:

 

  • 1.

    De begrippen 'bouwregistratie' en 'hoogte van de weg'uit artikel 1.1 lid 1 uit de Bouwverordening gemeente Hardenberg vervallen;

  • 2.

    Paragraaf 5 van hoofdstuk 2 vervalt.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 3 juli 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders