Verkeersbesluit instellen (brom)fietspad Beltmansbrug en gewichtsbeperking Teunisbrug

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7784
Publicatiedatum:
17-07-2018

Verkeersbesluit instellen (brom)fietspad Beltmansbrug en gewichtsbeperking Teunisbrug

Logo Hardenberg

 

Het Waterschap Vechtstromen heeft besloten dat de Beltmansbrug tot zijn definitieve vervanging afgesloten blijft voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor wordt het volgende verkeersbesluit genomen:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op het delegatie- en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001; het besluit onder mandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem is gedelegeerd.

Overwegende:

- dat over het Afwateringskanaal, gelegen nabij Gramsbergen, een viertal bruggen gelegen zijn;

- dat de bruggen over het Afwateringskanaal in eigendom zijn van het Waterschap Vechtstromen;

- dat onlangs door het Waterschap Vechtstromen inspectie naar deze bruggen is uitgevoerd;

- dat uit deze inspectie gebleken is dat de onderhoudsstaat van de constructie van deze bruggen slecht te noemen is;

- dat de constructieve onderhoudsstaat van de Kieftbrug en de Beltmansbrug zo slecht is dat de veiligheid voor gemotoriseerd verkeer op deze bruggen niet meer gewaarborgd kan worden;

- dat daarom de Kieftbrug en de Beltmansbrug bij het bekend worden van de onveilige situatie per direct zijn afgesloten door het plaatsen van betonblokken;

- dat geen enkel verkeer, anders dan (brom)fietsers en voetgangers meer gebruik meer kon maken van de Kieftbrug en de Beltmansbrug

- dat in het kader van de verkeersveiligheid het mogelijk is dit soort (tijdelijke) maatregelen te nemen zonder het nemen van een verkeersbesluit;

- dat tegelijkertijd het Waterschap Vechtstromen onderzoek heeft gedaan naar mogelijke (nood)oplossingen voor alle vier de bruggen;

- dat in dit onderzoek geconcludeerd is dat:

o de Beltmansbrug en de Kieftbrug (op termijn) vervangen dienen te worden;

o dat de Teunisbrug en Beenenbrug gerepareerd kunnen worden en met een gewichtsbeperking van maximaal 30 ton in functie kunnen blijven;

- dat na aanleiding van dit onderzoek het Waterschap Vechtstromen besloten heeft om:

o de Kieftbrug tot zijn definitieve vervanging te vervangen door een (parallel gelegen) noodbrug;

o de Beltmansbrug als eerste brug op te nemen in de definitieve vervangingsopgave en tot die tijd af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

o de Teunisbrug en Beenenbrug te repareren en hier een gewichtsbeperking op in te stellen;

- dat het afsluiten van de Beltmansbrug tot zijn definitieve vervanging de agrariërs in het gebied onevenredig treft;

- dat daarom voor landbouwverkeer wat gebruik wil maken van de Beltmansbrug een noodvoorziening is aangelegd naar de Teunisbrug en terug;

- dat landbouwverkeer op deze manier alsnog het Afwateringskanaal over kan steken;

- dat overige weggebruikers door middel van vooraankondigingen gewaarschuwd wordt voor de gewijzigde verkeerssituatie en;

- dat overige weggebruikers door middel van een omleidingsroute via de Haandrik of de Vaart omgeleid wordt;

- dat de provincie in het kader van de opwaardering N34 een fietspad van de Vaart naar de Beltmansbrug heeft aangelegd;

- dat fietsers en voetgangers nog wel gebruik kunnen maken van de Beltmansbrug;

- dat het om deze redenen voorstelbaar is om op de Beltmansbrug een (brom)fietspad in te stellen;

- dat voor deze verkeersmaatregelen een verkeersbesluit noodzakelijk is;

- dat het Waterschap Vechtstromen de gemeente Hardenberg verzocht heeft een verkeersbesluit te nemen voor bovengenoemde verkeersmaatregelen;

- dat de wegen op de Kieftbrug, Beltmansbrug en de Teunisbrug volgens de Wegenlegger in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hardenberg;

- dat de gemeente Hardenberg hierdoor het bevoegd gezag is voor het nemen van een verkeersbesluit;

- dat het treffen van de deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het beschermen van weggebruikers en passagiers en;

o het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

- dat de bebordingstekening met de titel “18-06510 STN01 d.d. 23-05-2018” behorende bij dit verkeersbesluit is bijgevoegd in de bijlage.

Besluit:

 • 1.

  tot het instellen van een (brom)fietspad op de Beltmansbrug in de Anerweerdweg gelegen over het Afwateringskanaal, door middel van het plaatsen van de borden G12a uit bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de Beltmansbrug;

 • 2.

  tot het opheffen van de voorrangsregeling op de brug, door het verwijderen van borden F4 en F5, uit bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de Beltmansbrug;

 • 3.

  tot het instellen van een gewichtsbeperking van 30 ton op de Teunisbrug, door middel van het plaatsen van bord C21 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijdes van de brug;

 • 4.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

   de teamleider van het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

  • b.

   de teamchef van de politie. Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland;

  • c.

   de teamleider van het team Buitendienst;

 • 5.

  dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad De Toren bekend te maken.

Hardenberg, juli 2018

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle