Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Kiefte Haarweg 2 Anerveen''

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7788AL 2
Publicatiedatum:
17-07-2018

Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Kiefte Haarweg 2 Anerveen''

Logo Hardenberg

Bij besluit van 10 juli 2018, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Kiefte Haarweg 2 Anerveen'' vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit plan.

Vanaf woensdag 18 juli 2018 ligt het betreffende wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Kiefte Haarweg 2 in Anerveen en maakt de omzetting van een agrarische bestemming naar de bestemming wonen mogelijk.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 18 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep

Vanaf donderdag 19 juli 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 17 juli 2018