Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Beekberg 14 Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772DM 14
Publicatiedatum:
10-07-2018

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Beekberg 14 Hardenberg

Logo Hardenberg

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het besluit onder mandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er bij de gemeente Hardenberg een verzoek is ingediend om aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het woonadres Beekberg 14 te Hardenberg;

 • -

  dat betrokkene in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • -

  dat er alle aanleiding is dit verzoek in te willigen;

 • -

  dat de aan te wijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T;

 • 1.

  onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 17 februari 2017 met documentnummer 2074500, de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Beekberg 14 te Hardenberg, aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart en voertuig met kenteken 85-ZL-NX;

 • 2.

  hiertoe bord E6 met onderbord met het onder 1 genoemd kenteken te plaatsen;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   de aanvrager

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 4.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 5.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 28 juni 2018

Namens Burgemeester en Wethouders,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van deze brief;

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle