Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
7791RJ 7
Publicatiedatum:
03-07-2018

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel

7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

 

Op 23 november 2017 is voor een bedrijf een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

ingediend voor een varkensbedrijf aan de Radewijkerweg 7-9 in Radewijk.

Het voornemen betreft het ombouwen van de bestaande stal voor vleeskalveren naar een

stal voor het houden van 440 biggen, het wijzigen van het stalsysteem in de bestaande

vleesvarkensstal en het realiseren van een nieuwe varkensstal. Totaal aantal plaatsen

voor vleesvarkens na wijziging bedraagt 6.468 vleesvarkens.

De voorgenomen uitbreiding is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het

bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.2a van de

Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 20 maart 2018 besloten dat

voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door

hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen

activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen

activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden van 4 juli tot en met

14 augustus 2018 ter inzage bij gemeente Hardenberg, Stephanuspark 1 in Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor

een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet

bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze

beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn

belang treft.

 

Hardenberg, 3 juli 2018