Onderwerp: Wijzigen Bouwverordening gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
10-04-2018

Onderwerp: Wijzigen Bouwverordening gemeente Hardenberg

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 13 februari 2018 ;

Besluit:

 

  • 1.

    ....

  • 2.

    ....

  • 3.

    In artikel 12.6, lid 2 van de Bouwverordening gemeente Hardenberg wordt in de aanhef ‘vervallen:’ vervangen door: “vervalt”, wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel a vervangen door een punt en vervalt onderdeel b alsmede de aanduiding ‘a.’ voor het eerste onderdeel.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van uw besluit.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 3 april 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter

F.G.S. Droste P.H. Snijders