INTREKKINGSVERORDENING PRECARIOBELASTING

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
20-12-2017

INTREKKINGSVERORDENING PRECARIOBELASTING

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017,

nr. 2154259;

Overwegende dat met ingang van 2018 geen precariobelasting zal worden geheven;

Gelet op artikel 216 en 228 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de:

Verordening tot intrekking van de verordening precariobelasting

 

 

Artikel 1

De Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017 met documentnummer 2033150, vastgesteld op 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 2
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang is 1 januari 2018.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als ‘ Intrekkingsverordening precariobelasting’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg

van 12 december 2017.

 

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

P.H. Snijders F.G.S. Droste