Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
7791RB 33
Publicatiedatum:
31-10-2017

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Logo Hardenberg

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 14 juli 2017 is voor het bedrijf van Kiwiet Geiten B.V. een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een geitenhouderij aan de Noord-Oosterweg 33 in Radewijk.

Het voornemen van Kiwiet Geiten B.V. is om het bestaande bedrijf uit te breiden met een nieuwe melkgeitenstal. Na realisatie van de nieuwe stal zullen er 3.285 geiten ouder dan 1 jaar, 1.390 opfokgeiten van 61 dagen tot één jaar en 240 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen op het bedrijf aanwezig zijn.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 17 oktober 2017 besloten dat door Kiwiet Geiten B.V. geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden vanaf 1 november 2017 tot en met 12 december 2017 ter inzage bij de Publieksdienst, Stephanuspark 1 te Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.

Hardenberg, 31 oktober 2017