Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7771PB 2
Publicatiedatum:
17-12-2015Onderwerp:

Logo Hardenberg

Verkeersbesluit aanwijzen Heemsermarsweg – ’t Holt (deels) als (brom)fietspad

Advies:

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg,

gelet op het delegatie- en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001; het besluit onder mandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg;

Gelet op het bepaalde in artikel 15, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat de Heemsermarsweg – ‘t Holt zowel gelegen is binnen als buiten de bebouwde kom van de stad Hardenberg;

 • -

  dat de Heemsermarsweg – ‘t Holt in beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat de Heemsermarsweg – ‘t Holt een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 • -

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland. Hij bracht hierover een positief advies uit;

 • -

  dat de Heemsermarsweg – ’t Holt gelegen is op een waterkering of dijk welke behoort tot het watersysteem van de rivier de Vecht;

 • -

  dat er verregaande ontwikkelingen zijn in het kader van het project Vechtpark Hardenberg, met als doelstelling het verbeteren van de waterveiligheid door onder meer het aanleggen van een waterretentiegebied in het Heemsermarschpark en aanleg van een overlaatconstructie in de dijk;

 • -

  dat tevens een doelstelling is: het vergroten van de recreatieve beleving van het gebied door onder andere aanleg van wandelpaden en een evenemententerrein in het gebied aan weerszijden van de dijk en het ruimtelijk aan elkaar verbinden van het Heemsermarschpark en de uiterwaard en rivier

 • -

  dat het ten behoeve van de leefbaarheid en ter ondersteuning aan het karakter van het Vechtpark gewenst is dat de Heemsermarsweg – ‘t Holt autoluw wordt;

 • -

  dat het inrichtingsplan m.b.t. het Vechtpark via een participatietraject is tot stand gekomen, waarin bewoners en andere belanghebbenden hun inbreng hebben geleverd en waarin de gemaakte keuze voor het autoluw maken van ’t Holt is kenbaar gemaakt en toegelicht;

 • -

  dat er, naast de Heemsermarsweg – ‘t Holt, meerdere alternatieve routes mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer;

 • -

  dat dit mogelijk is door de Heemsermarsweg – ‘t Holt te herinrichten als (brom)fietspad;

 • -

  dat zowel vanaf de J.C. Kellerlaan, halverwege ’t Holt als vanaf de Heemsermarsweg een wegversmalling wordt aangebracht om de herkenbaarheid van het (brom)fietspad te verduidelijken;

 • -

  dat in de huidige situatie het kruispunt ’t Holt – Koehierdesteeg is ingericht als voorrangskruispunt;

 • -

  dat de aanwijzing van het kruispunt ‘Holt – Koehierdesteeg als voorrangskruispunt in de toekomst geen meerwaarde heeft, aangezien autoverkeer op ‘t Holt na de herinrichting niet meer is toegestaan;

 • -

  dat ’t Holt alleen toegankelijk wordt voor fietsers en bromfietsers en als zodanig wordt ingericht;

 • -

  dat de voorrangsregeling op het kruispunt ’t Holt – Koehierdesteeg daardoor kan worden opgeheven;

 • -

  dat het kruispunt ’t Holt – Koehierdesteeg derhalve wordt ingericht als gelijkwaardig kruispunt tussen twee hoogwaardige fietsverbindingen;

 • -

  dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden middels het toepassen en verwijderen van de verkeerstekens conform het RVV 1990;

 • -

  dat gelet op artikel 12 van BABW voor het plaatsen van de borden model G12A en model G12B en het verwijderen van de borden model B07 een verkeersbesluit is vereist;

Besluit:

 • 1.

  door op de Heemsermarsweg en ’t Holt borden G12A en G12B te plaatsen, zulks overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990 en de bij dit besluit gevoegde tekening, door plaatsing van een bord L08 met onderbord met daarop de tekst “uitgezonderd (brom)fietsers” ter hoogte van de JC Kellerlaan, ’t Holt, voor zover gelegen tussen de Heemsermarsweg en huisnummer 2, gesloten te verklaren voor alle bestuurders, met uitzondering van (brom)fietsers;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden B07 en de markering (stopstreep) op kruispunt ’t Holt – Koehierdesteeg de huidige voorrangsregeling op het kruispunt op te heffen;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

   de teamleider van het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

  • b.

   de teamchef van de politie. Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland;

  • c.

   de teamleider van het team Buitendienst;

 • 4.

  dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad De Toren bekend te maken.

Hardenberg, november 2015

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle