Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
22-12-2015Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

 

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen in de gemeente;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening lijkbezorgingsrechten 2015 van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeenye Hardenberg van 1 december 2015.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter, De griffier,

P.H. Snijders F.G.S. Droste

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Hoofdstuk 1: Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor de tijd van 30 jaar op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag

 

1.1.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven

€ 850,00

1.1.2

voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven

€ 1.695,00

1.1.3

Het onder 1.1.1 en 1.1.2 bedoelde recht wordt alleen geheven in het geval het graf niet geschikt is om in 2 lagen te begraven;

dit betreft het oude gedeelte van begraafplaats De Larixhof, de begraafplaats in Gramsbergen en een gedeelte van de in het jaar 2002 gerealiseerde uitbreiding van de begraafplaats in Oud Avereest.

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor de tijd van 30 jaar op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen

 

1.2.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven

€ 850,00

1.2.2

voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven

€ 2.360,00

1.2.3

Het onder 1.2.1 en 1.2.2 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft.

 

1.2.4

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in het recht op dubbellaags begraven wordt geheven

€ 821,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor de tijd van 30 jaar op een urnenruimte in de vorm van:

 

1.3.1

een urnengraf, waarin maximaal 4 asbussen mogen worden bijgezet wordt geheven

€ 1.263,00

1.3.2

een urnennis, waarin de rechthebbende maximaal 2 asbussen kan (doen) bijzetten wordt geheven

€ 1.263,00

1.3.3

een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten, met dien verstande dat voor de betreffende urnennis aan een tweede rechthebbende eveneens het recht kan worden verleend voor het (doen) bijzetten van één asbus, wordt geheven

€ 632,00

Verlenging van rechten

1.4

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag

 

1.4.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven

€ 166,00

1.4.2

voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven

€ 376,00

1.5

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen wordt geheven

€ 503,00

1.6

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een urnenruimte in de vorm van:

 

1.6.1

Een urnengraf, waarin maximaal 4 asbussen mogen worden bijgezet wordt geheven

€ 243,00

1.6.2

Een urnennis, waarin de rechthebbende maximaal 2 asbussen kan (doen)

bijzetten wordt geheven

€ 243,00

1.6.3

Een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten, met dien verstande dat voor de betreffende urnennis aan een tweede rechthebbende eveneens het recht kan worden verleend voor het (doen) bijzetten van één asbus, wordt geheven

€ 121,00

1.7

Uitsluitend in geval de resterende grafrechttermijn op het moment van een begraving of bijzetting in het bedoelde graf korter is dan de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar, kan een verlenging van rechten voor een periode korter dan 10 jaar worden overeengekomen. Voor het bepalen van het aantal jaren wordt de nog resterende grafrechttermijn in hele jaren in mindering gebracht op de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met een bedrag per jaar;

 

1.7.1

voor een graf waarin in 1 laag kan worden worden begraven, bedraagt het bedrag per jaar

€ 38,00

1.7.2

voor een graf waarin in 2 lagen kan worden worden begraven, bedraagt het bedrag per jaar

€ 50,00

Hoofdstuk 2. Begraven

2.1

Voor het begraven wordt geheven:

 

2.1.1

voor een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 855,00

2.1.2

voor een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een doodgeborene

€ 128,00

2.1.3

voor een stoffelijk overschot van een kind tussen één en twaalf jaar

€ 252,00

2.2

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1.1 tot en met 2.1.3 verhoogd met 50 %

 

2.3

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren anders dan de uren op gewone werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur en de uren op zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen alsmede asverstrooiing

3.1

Voor het bijzetten van een asbus, een urn en voor de verstrooiing van as wordt geheven

€ 219,00

Hoofdstuk 4. Grafbedekking

4.1

Voor het door of namens de gemeente aanbrengen van een metalen gedenkplaatje met opschrift op de gedenksteen bij de verstrooiingsplaats op de begraafplaatsen Mulderij en Oud Avereest

€ 205,00

Hoofdstuk 5

vervallen

Hoofdstuk 6. Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

Voor het opgraven en overbrengen van een lijk uit het ene naar het andere graf op de begraafplaats wordt een recht geheven van

€ 1.377,00

6.2

Voor het verzamelen van lijken in dezelfde grafruimte en herbegraven van meerdere lijken in één kist, één begraaflaag en/of onder in hetzelfde graf wordt een recht geheven van

€ 1.377,00

6.3

Voor het opgraven van een lijk, bestemd voor overbrenging naar een andere begraafplaats wordt een recht geheven van

€ 1.377,00

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

6.4.1

uit een eigen graf

€ 178,00

6.4.2

uit een eigen urnengraf of urnennis

€ 178,00

6.4.3

uit een algemeen graf

€ 178,00

6.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 145,00

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 1.377,00

Gewaarmerkt door de griffier van de gemeente Hardenberg,

als behorende bij het raadsbesluit van 1 december 2015

De griffier van de gemeente Hardenberg,

F.G.S. Droste