Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg ong. Radewijk"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
19-01-2016Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg ong. Radewijk"

Logo Hardenberg

Bij besluit van 12 januari 2016, nr. 1583208, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg ong. Radewijk” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht.

 

Vanaf woensdag 20 januari 2016 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg ong. Radewijk” met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel tussen Radewijkerweg 20 en 22 in Radewijk en is bedoeld om hier een woning met bijgebouw te realiseren in het kader van het beleid zoals opgenomen in de Buurtschappennota.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 20 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Vanaf donderdag 21 januari 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.