Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitendorpen Zuid, Schoolstraat 49 tot 75'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
26-01-2016

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitendorpen Zuid, Schoolstraat 49 tot 75'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 12 januari 2016, nr. 1586539, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitendorpen Zuid, Schoolstraat 49 tot 75’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

 

Vanaf woensdag 27 januari 2016 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Schoolstraat 49 tot en met 75 in Kloosterhaar en voorziet in de bouw van 20 nieuwe woningen ter vervanging van 14 oude woningen.

 

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 27 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Vanaf donderdag 28 januari 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende dient in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.