Omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Hanekampsdijk 1 te Radewijk)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
09-02-2016

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Hanekampsdijk 1 te Radewijk)

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Radewijk

 

- het bouwen van een ligboxenstal en het realiseren van twee kuilvoersilo's op het perceel Hanekampsdijk 1

Het betreffen besluiten voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 10 februari 2016 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage tot en met 24 maart 2016. Het besluit is eveneens raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL IMRO.0160.OVUP00043-VG01.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.