Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
23-02-2016

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot

Logo Hardenberg

Bij besluit van 9 februari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

 

Vanaf woensdag 24 februari 2016 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Tweede Blokweg ong. Schuinesloot met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel tegenover Tweede Blokweg 8 en is bedoeld om de bouw van twee woningen met bijgebouw mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  24 februari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0160.0000BP00262-VG01.

- digitaal op de gemeentelijke website: http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/

- op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf donderdag 25 februari 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.