Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg ong. Schuinesloot

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
08-03-2016

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg ong. Schuinesloot

Logo Hardenberg

Bij besluit van 26 januari 2016, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg ong. Schuinesloot vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten de verplaatsing van de fietsenstalling en het toevoegen van een hekwerk in het ruimtelijk kwaliteitsplan behorende bij de regels en toelichting.

Vanaf woensdag 9 maart 2016 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg ong. Schuinesloot met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel hoek Geert Migchelsweg – Herenstraat en maakt een woning met bijgebouw mogelijk volgens het beleid zoals opgenomen in de Buurtschappennota.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  9 maart 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Vanaf donderdag 10 maart 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.