Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772CD 63
Publicatiedatum:
10-03-2016

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het delegatie en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er desgevraagd met besluit van 24 december 2014 een algemene gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen ten behoeve van het woonadres Burgemeester Bramerstraat 37 te Hardenberg;

 • -

  dat er door een medebuurtbewoonster (wonende Burgemeester Bramerstraat 9) een verzoek is ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van het parkeren van haar aangepaste Mercedes Vito bus (incl. rolstoellift);

 • -

  dat deze medebuurtbewoonster, in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, voor haar mobiliteit is aangewezen op haar aangepaste bus en er voldoende aanleiding bestaat het verzoek in te willigen;

 • -

  dat dit verzoek bijzondere eisen stelt aan de lengteafmeting van de aan te wijzen parkeerplaats;

 • -

  dat de ten behoeve van het woonadres Burgemeester Bramerstraat 37 aangewezen algemene gehandicaptenparkeerplaats - als enige van de in de directe woonomgeving gelegen openbare parkeerplaatsen - aan deze eisen c.q. afmetingen voldoet en derhalve geschikt is voor het parkeren van de bus van haar medebuurtbewoonster;

 • -

  dat het daarom wenselijk is, dat deze algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt gebruikt door de medebuurtbewoonster;

 • -

  dat er om die reden ten behoeve van het woonadres Burgemeester Bramerstraat 37 een vervangende algemene gehandicaptenparkeerplaats dient te worden aangewezen;

 • -

  dat deze vervangende gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T;

 • 1.

  de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Burgemeester Bramerstraat 37 te Hardenberg, door plaatsing van het bord E6 aan te wijzen als algemene invalidenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   het woonadres Burgemeester Bramerstraat 37, 77772 CD Hardenberg;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 1.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 2.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 3 maart 2016

Namens Burgemeester en Wethouders,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaar:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA, Hardenberg.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.