Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772VC 126
Publicatiedatum:
22-03-2016

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Aanwijzing/intrekking algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in betaalzone Hardenberg

Korte samenvatting:

Vaststelling verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in betaalzone Hardenberg

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het delegatie en mandaatbesluit “Nader regeling delegatie en mandaat 2001” van de gemeente Hardenberg van 2001;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Gelet op het “Raamplan Parkeren Masterplan Hardenberg 2004”

Overwegende:

 • -

  dat er binnen de betaald parkeerzone in de hoofdkern Hardenberg diverse algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (hierna aangeduid met ‘parkeerplaatsen’) zijn aangewezen c.q. aangelegd;

 • -

  dat deze parkeerplaatsen dienen voor een goede bereikbaar- en toegankelijkheid van binnen dit gebied gevestigde publieke voorzieningen en openbare gebouwen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;

 • -

  dat het aantal parkeerplaatsen binnen de betaalzone is bepaald op basis van de landelijke richtlijnen en geprognotiseerde behoefte;

 • -

  dat bij de locatiekeuze van de parkeerplaatsen en parkeerautomaten, zo veel mogelijk rekening is gehouden met de norm voor mensen met een functiebeperking voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (niet in staat zelfstandig een afstand te voet van 100 meter te overbruggen);

 • -

  dat enerzijds door een aantal ontwikkelingen in het parkeerbeleid voor de betaald parkeerzone (reducering van kosten door een vermindering van het aantal parkeerautomaten en invoering van het bel parkeren) en anderzijds door monitoring en evaluatie, de spreiding van de parkeerplaatsen aanpassing behoeft;

 • -

  dat dientengevolge een aantal parkeerplaatsen moet worden opgeheven en een aantal nieuwe parkeerplaatsen moet worden aangewezen;

 • -

  dat de op basis van individuele aanvragen aangewezen parkeerplaatsen, alsmede aangewezen parkeerplaatsen op particulier openbaar toegankelijke parkeerterreinen (bijv. bij zorgcentra en woonconcentraties van woningbouw coöperaties) ongewijzigd gehandhaafd dienen te blijven;

 • -

  dat de op te heffen en aan te wijzen parkeerplaatsen in eigendom en beheer zijn van de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

BESLUIT:

 • 1.

  de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen op of nabij:

  • -

   Vechtvoorde 126

  • -

   Badhuisplein 3 en 42

  • -

   Burgemeester Bramerstraat 118

  • -

   Parkweg 1a1

  • -

   Israël Emmanuelplein 9

  • -

   Admiraal Helfrichstraat 1, 7 en 99

  • -

   Witte de Withstraat 22

  • -

   Bruchterweg 17 en 47

  • -

   Europaweg 25

  • -

   Boumanplein

  • -

   Wilhelminaplein

  • -

   Havenweg 104

door plaatsing van het bord E6 aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ten behoeve van de houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder en passagier;

 • 1.

  de nabij de onder 1. genoemde locaties gelegen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, die eerder ten behoeve van een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van binnen de betaalzone gevestigde publieke voorzieningen en openbare gebouwen zijn aangewezen, door verwijdering van het bord E6 op te heffen;

 • 2.

  de op individuele aanvraag aangewezen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, alsmede aangewezen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op particulier openbaar toegankelijke parkeerterreinen (bijv. bij zorgcentra en woonconcentraties van woningbouw coöperaties) binnen de betaald parkeerzone in de hoofdkern Hardenberg ongewijzigd te handhaven;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied, team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal.

 • 1.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking.

 • 2.

  De bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 15 maart 2016

Namens Burgemeester en Wethouders,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle