Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Gasleiding De Krim"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
05-04-2016

Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Gasleiding De Krim"

Logo Hardenberg

Bij besluit van 22 maart 2016, nr. 1654978, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Gasleiding De Krim’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 6 april 2016 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied op de hoek van de Hoofdweg en de Fabriekswijk en voorziet in de verlegging van een gasleiding.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 6 april 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

Vanaf donderdag 7 april 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.