Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772CE 44
Publicatiedatum:
14-04-2016

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Aanvraag gereserveerde invalidenparkeerplaats (op kenteken) .

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit gereserveerde invalidenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het delegatie en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er bij de gemeente Hardenberg een verzoek is ingediend voor aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Burgmeester Bramerstraat 9 te Hardenberg;

 • -

  dat verzoekster in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • -

  dat zij als gevolg van chronisch ernstig lichamelijke beperkingen volledig rolstoelafhankelijk is;

 • -

  dat zij voor haar mobiliteit beschikt en afhankelijk over een aangepaste bus ;

 • -

  dat de afmeting van de bus, inclusief rolstoellift, een hiervoor geschikte parkeerplaats noodzakelijk maakt;

 • -

  dat het beleid er op is gericht om op individuele aanvraag aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaatsen in de openbare ruimte voor iedere houder van een gehandicaptenparkeerkaart toegankelijk c.q. bruikbaar te laten zijn;

 • -

  dat bijzondere omstandigheden het mogelijk maken om van dit beleidsuitgangspunt af te wijken , ofwel een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) toe te wijzen;

 • -

  dat dit in het bijzonder geldt voor het winkelgebied c.q. de betaalzone van de hoofdkern Hardenberg;

 • -

  dat met haar eerder is overeengekomen om de nabij haar woning gelegen en geschikte algemene gehandicaptenparkeerplaats niet op voorhand aan te wijzen als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken);

 • -

  dat hiertoe wel zal worden besloten, wanneer zij – zulks ter beoordeling van de gemeente – in het gebruik van deze parkeerplaats door andere gehandicaptenparkeerkaarthouders wordt belemmerd;

 • -

  dat is gebleken, dat het parkeren door het algemene karakter van deze gehandicaptenparkeerplaats daadwerkelijk wordt belemmerd en er derhalve voldoende aanleiding is om de aanvraag te honoreren;

 • -

  dat de aan te wijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T;

 • 1.

  de algemene gehandicaptenparkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij Burgemeester Bramerstraat 9 te Hardenberg, aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het onderbord met kenteken VV-929-D;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   de verzoekster;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 1.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 2.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 6 april 2016

Namens Burgemeester en Wethouders,

E.Plasman

Afdeling Openbaar Gebied

Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA, Hardenberg.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.