Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772GS 1
Publicatiedatum:
04-08-2016

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg;

-Gelet op het delegatie en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat

2001" van de gemeente Hardenberg van 2001;

-Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994

(WVW 1994);

-Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

1.dat er bij de gemeente een verzoek is ingediend tot opheffing van

een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Hofweg 1 te Hardenberg, zulks per 1 augustus 2016;

 • 1.

  dat er voldoende aanleiding bestaat om dit verzoek te honoreren;

 • 2.

  dat de op te heffen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is van de gemeente Hardenberg;

 • 3.

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd

conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T:

 • 1.

  de algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart, gelegen nabij het adres Hofweg 1, door verwijdering van het bord E6 per 1 augustus 2016 op te heffen;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en

gronden;

 • -

  het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

 • -

  de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling

Vechtdal;

 • 3.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 4.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de

digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 8 juni 2016.

Namens Burgemeester en Wethouders,

H.Tromp

OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle