Regeling leerlingenvervoer naar centrale onderwijsvoorziening AZC Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
09-11-2016

Regeling leerlingenvervoer naar centrale onderwijsvoorziening AZC Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet de Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardenberg 2016;

en

gelet op artikel 10 e. van het Convenant schoolvoorziening primair onderwijs asielzoekers;

overwegende:

 • -

  dat gebleken is dat in de gemeente Hardenberg een aantal kinderen van vergunninghouders* als bedoeld inde Vreemdelingenwet 2000 woonachtig is dat de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om in te stromen in het reguliere onderwijs;

 • -

  dat het wenselijk is dat deze kinderen gebruik kunnen maken van de centrale onderwijsvoorziening bij het AZC in Hardenberg;

 • -

  dat in verband hiermee het leerlingenvervoer naar de centrale onderwijsvoorziening bij het AZC in Hardenberg geregeld dient te worden;

BESLUIT:

Met toepassing van artikel 23 van de verordening leerlingenvervoer gemeente Hardenberg vast te stellen de

“Regeling leerlingenvervoer naar de centrale onderwijsvoorziening AZC Hardenberg “

 

Artikel 1

Kinderen van vergunninghouders als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000, die het Nederlands onvoldoende beheersen om in te stromen in het reguliere onderwijs in de gemeente en die wonen in de gemeente Hardenberg komen in aanmerking voor een vervoersvoorziening in het kader van het leerlingenvervoer naar de centrale onderwijsvoorziening bij het AZC Hardenberg.

 

Artikel 2

Artikel 3 van de verordening leerlingenvervoer gemeente Hardenberg is in het kader van deze regeling niet van toepassing

 

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op datum na bekendmaking van dit besluit en geldt voor de duur van het convenant schoolvoorziening primair onderwijs asielzoekers.

 

Hardenberg, …..

 

het college van b. en w.

 

Burgemeester,

De heer P.H. Snijders

 

Secretaris,

Mevrouw J. Waaijer

 

*Vergunninghouders zijn vreemdelingen die hier rechtmatig verblijven als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000”.

 

 

Toelichting

In Hardenberg wordt in oktober 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) geopend. Bij het AZC wordt een onderwijsvoorziening gerealiseerd. Deze is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs die in het AZC wonen en voor kinderen van zogenaamde vergunninghouders, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen. Deze kinderen wonen verspreid over de kernen in de gemeente.

Gemeente en besturen van scholen voor primair onderwijs in de gemeente Hardenberg hebben in een convenant afspraken gemaakt over hoe de schoolbesturen het onderwijs aan taalklasleerlingen vorm en inhoud gaan geven. Het verzorgen van het onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de gemeente is primair verantwoordelijk voor de huisvesting en het vervoer.

Op basis van de verordening leerlingenvervoer kunnen ouders in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening naar de taalklas wanneer deze op meer dan 6 kilometer afstand van het woonadres is verwijderd. De verordening verbindt daaraan de voorwaarde dat vervoer wordt verleend naar de dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de gemeente ook gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod bij het AZC dat erop is gericht om taalachterstand zo snel mogelijk in te lopen, doorstroming naar het reguliere primair onderwijs goed te laten verlopen en integratie te bevorderen , wordt een vervoersvoorziening naar de taalklas bij het AZC mogelijk gemaakt, ook in het geval de school voor de leerling verder weg ligt dan een school met een vergelijkbaar taalaanbod. Ouders zijn uiteraard vrij om voor een andere school te kiezen, maar verruiming van de regel maakt vervoer naar het onderwijs dat door het convenant tot stand is gekomen, mogelijk.

Deze verruiming van de regel voor de dichtstbijzijnde school wordt alleen gemaakt voor leerlingen van de taalklas van het AZC en voor de duur van het afgesloten convenant. Het convenant eindigt wanneer het AZC haar deuren sluit.

Het convenant en de verordening zijn als bijlagen bij deze beleidsregel gevoegd

Bijlagen:

 • 1.

  Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardenberg 2016

 • 2.

  Convenant schoolvoorziening primair onderwijs asielzoekers