Onderwerp Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2017

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
22-12-2016

Onderwerp Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2017

 

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende dat op grond van het bepaalde in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2017 het maximale tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting € 61,- bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2016, kenmerk 2032961;

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de vigerende Algemene voorwaarden parkeren en artikel 9 van de vigerende Verordening parkeerbelastingen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting worden begroot op:

  a.

  handhaving

  € 83.000,-

  b.

  bezwaar, beroep en invordering

  € 45.500,-

  Totaal

   

  € 128.500,-

   

  Dat de kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt worden berekend:

   

  Aantal verwachte naheffingsaanslagen per jaar: 1.500

   

  Kosten per naheffingsaanslag: € 128.500,- / 1.500 = € 85,67.

 

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen’.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 13 december 2016.

  

De raad voornoemd,

  

De voorzitter, De griffier,

    

P.H. Snijders F.G.S. Droste