Onderwerp Bekrachtigingsbesluit inwerkingtreding ‘Verordening BI-zone Hardenberg 2017-2021’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
22-12-2016

Onderwerp Bekrachtigingsbesluit inwerkingtreding ‘Verordening BI-zone Hardenberg 2017-2021’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende dat:

 • -

  de Wet op de bedrijveninvesteringszones voorschrijft, dat voordat een op grond van die wet vastgestelde verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden die uitwijst dat er sprake is van voldoende draagvlak.

 • -

  op grond van artikel 18 van de ‘Verordening BI-zone Hardenberg 2017-2021’ de in de raad van 13 september 2016 vastgestelde verordening pas in werking treedt op een door het college te bepalen tijdstip, dat gelegen is op een datum nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken;

 • -

  in de periode 3 oktober 2016 tot 21 oktober 2016 een draagvlakmeting heeft plaatsgevonden.

 • -

  de draagvlakmeting tot resultaat heeft gehad dat er 164 geldige stemmen (70,08% van de bijdrageplichtigen) zijn ingezonden, waarvan 129 (78,65%) vóór-stemmen.

 • -

  de som van de WOZ-waarden van de objecten in gebruik bij dan wel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding (€ 104.850.947,00) hoger is dan de som van de WOZ-waarden van de objecten in gebruik bij dan wel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding (€ 7.027.000,00).

 

Besluit:

 

Dat de ‘Verordening BI-zone Hardenberg 2017-2021’ in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 november 2016,

  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

De loco-secretaris, De burgemeester,

G.J. Jansonius P.H. Snijders