Onderwerp: Besluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer in het kader van de Wegenwet

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige mededelingen aan het wegverkeer
Publicatiedatum:
27-12-2016

Onderwerp: Besluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer in het kader van de Wegenwet

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat op 15 november 2016 het volgende besluit is genomen:

Dedemsvaart

-Een gedeelte van de Fahrenheitstraat, over een lengte van 110 meter gemeten vanaf de Langewijk, AVE00, sectie L, nr. 4903 ged., oppervlakte ca. 2718 m2.

Besluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer in het kader van de Wegenwet

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. Het besluit ligt ter inzage tot en met 9 februari 2017.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlage

Situatietekening