Beheersverordening Kloosterhaar.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
21-03-2017

Beheersverordening Kloosterhaar.

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2017 ;

 

Besluit:

 • -

  De Beheersverordening Kloosterhaar vast te stellen;

 • -

  Te bepalen dat de Beheersverordening Kloosterhaar in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • -

  De vaststelling van de Beheersverordening Kloosterhaar bekend te maken in de Dedemsvaartse Courant en het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 28 februari 2017.

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders

 

Illustratie

Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

de beheersverordening Kloosterhaar met identificatienummer NL.IMRO.0160.BV000014-VG01 van de gemeente Hardenberg;

 

1.2 beheersverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

 

1.3 aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;

 

1.4. aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

 

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

 

1.6 aan huis gebonden beroep:

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerp-technisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;

 

1.7 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat dat geheel of overwegend is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

 

1.8 agrarische cultuurgrond:

grasland en akkerbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve van een volwaardige agrarische bedrijfsvoering;

 

1.9 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

1.10 bebouwingspercentage:

een in de beheersverordening aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

 

1.11 bed- en breakfastvoorziening:

het tegen betaling aanbieden van toeristisch en kortdurend verblijf en ontbijt;

 

1.12 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte in een gebouw die wordt gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf; komt uit Heemse herziening regeling detailhandel

 

1.13 bedrijfswoning/dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, van wie de huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

 

1.14 bijgebouw:

een gebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

 

1.15 beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

 

1.16 bestaand:

 • 1.

  het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;

 • 2.

  het onder a bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische toestemming;

   

 

1.17 bestaand(e) aantal, afmeting, afstand, bedrijf, bouwhoogte, bouwwerk, goothoogte, inhoud, inrichting, object, oppervlakte, plaats, situatie en vorm:

aantal, afmeting, afstand, bedrijf, bouwhoogte, bouwwerk, goothoogte, inhoud, inrichting, object, oppervlakte, plaats, situatie of vorm, zoals dat of die rechtens bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening, dan wel nadien krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag is ingediend voor dat tijdstip, kan worden gerealiseerd;

 

1.18 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

 

1.19 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

 

1.20 boerderijkamer:

(een deel van) een (voorheen) agrarisch gebruikt gebouw dat blijvend wordt gebruikt voor recreatief nachtverblijf in kamers, al dan niet in combinatie met een dagverblijf. De oppervlakte van een zelfstandige boerderijkamer mag niet meer bedragen dan 50 m² en van de boerderijkamers in totaal niet meer dan 200 m². Het aantal slaapplaatsen mag niet meer bedragen dan 15, vrijstaande appartementen c.q. huisjes zijn niet toegestaan;

 

1.21 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

 

1.22 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

 

1.23 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 

1.24 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

 

1.25 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

 

1.26 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

 

1.27 bruto vloeroppervlakte:

de oppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen;

 

1.28 carport:

een geheel of gedeeltelijk overdekte opstelplaats voor een auto welke ten minste aan twee zijden open is;

 

1.29 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor de verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 

1.30 detailhandel in brand- en/of explosiegevaarlijke goederen:

detailhandel in goederen die naar hun aard zodanig brand- en/of explosiegevaar kunnen opleveren dat uitstalling ten verkoop in een winkelgebied niet verantwoord is;

 

1.31 detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, in de vorm van detailhandel in auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en naar de aard daarmee gelijk te stellen artikelen;

 

1.32 dienstverlening:

het op het publiek gerichte aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maatschappelijke diensten, zoals reisbureaus, kapsalons, uitzendbureaus, bankfilialen en makelaarskantoren;

 

1.33 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 

1.34 gebruik:

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;

 

1.35 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

 

1.36 horeca:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

 

1.37 huishouden:

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen;

 

1.38 huisvesting in verband met mantelzorg:

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning;

 

1.39 hulpbehoevende:

een persoon die zorg of andere specifieke hulp nodig heeft die onder andere ter plaatse van de zorgwoning kan worden verleend en waarvan de behoefte aan deze specifieke zorg of hulp met een verklaring van een arts, een zorgverlenende organisatie die is verbonden aan de zorgwoning of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

 

1.40 internetwinkel:

specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt;

 

1.41 kampeermiddel:

een onderkomen dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatief nachtverblijf, maar zonder een met de grond verbonden constructie en zonder een plaatsgebonden karakter, zoals bijvoorbeeld een tent, vouwwagen, toercaravan of camper;

 

1.42 kantoor:

een ruimte of bij elkaar behorende ruimten, welke bestemd is of zijn om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen;

 

1.43 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

 

1.44 mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, dien niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

 

1.45 motorrijtuig:

voertuigen voorzien van een motor bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

 

1.46 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoelt voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

 

1.47 opslag:

het opslaan of opgeslagen hebben van goederen en materialen, niet zijnde tijdelijke opslag;

 

1.48 overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden is omgeven;

 

1.49 peil:

 • 1.

  voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

 • 2.

  voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

 

1.50 professionele hulpverlener:

een hulpverlener die, al dan niet als werknemer, activiteiten verricht voor een zorgverlenende organisatie of hulpbehoevende die is gericht op het verlenen van zorg of hulp aan hulpbehoevenden;

 

1.51 risicovolle inrichting:

een inrichting, waarvoor op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in de beheersverordening toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

 

1.52 rooilijn:

de als zodanig vanwege burgemeester en wethouders in het terrein langs de wegzijde of voetpad aan te geven lijn, welke:

 • 1.

  langs een weg waar bestaande bebouwing is gesitueerd: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn die zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de naar de weg gekeerde gevels van de bestaande bebouwing;

 • 2.

  langs een weg waarlangs geen bestaande bebouwing als onder 1 bedoeld is gesitueerd en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de as van de weg;

 

1.53 schuilgelenheid:

een gebouw met maximaal drie gesloten wanden, dat dient voor de beschutting van, al dan niet hobbymatig gehouden, dieren tegen weersinvloeden alsmede voor de opslag van het voor deze dieren bestemde voer;

 

1.54 streekeigen product:

producten die zijn voortgebracht op ambachtelijke wijze op agrarische bedrijven;

 

1.55 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan; een seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 

1.56 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw;

 

1.57 waterpeil:

de hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar N.A.P. op het moment van aanvraag van de vergunning. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater;

 

1.58 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

 

1.59 zorgwoning:

een woning die, gezien de inrichting of de ligging in de nabijheid van zorg- en/of ondersteunings-functies, is bedoeld voor huisvesting van hulpbehoevenden of professionele hulpverleners die ter plaatse activiteiten verrichten voor deze hulpbehoevenden.

 

Artikel 2 Wijze van meten

 

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

 

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, ondergeschikte bouwdelen worden hierbij buiten beschouwing gelaten;

 

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

 

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

 

Bij de toepassing van het bepaalde over het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  de uitoefening van één agrarisch bedrijf, uitgezonderd glastuinbouw;

 • b.

  agrarische cultuurgrond;

 • c.

  wonen ten behoeve van het bedrijf in een bestaande bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • d.

  niet-agrarische nevenactiviteiten tot een maximum van 100 m² brutovloeroppervlak, of de bestaande oppervlakte, indien deze meer dan 100 m² bedraagt;

 • e.

  bed and breakfast;

 • f.

  statische opslag in bestaande gebouwen;

 • g.

  kleinschalig kamperen tot een maximum van 25 kampeermiddelen, te plaatsen binnen het bouwvlak en/of binnen een afstand van 30 m van het bouwvlak, of niet meer dan de bestaande afstand indien deze meer dan 30 m bedraagt, met dien verstande dat kleinschalig kamperen niet is toegestaan binnen 50 meter van (bedrijfs- en plattelands-)woningen van derden;

 • h.

  voorzieningen voor extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden en picknickplaatsen;

en tevens voor:

 • i.

  watergangen en waterpartijen, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen;

 • j.

  (aanpassingen aan) bestaande verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

 

3.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

  • 1.

   bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning worden uitsluitend gebouwd binnen een bouwvlak;

  • 2.

   buiten het bouwvlak zijn schuilgelegenheden en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen toegestaan;

  • 3.

   de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt niet meer dan respectievelijk 6 m en 12 m, dan wel niet meer dan de bestaande hoogten, indien deze meer bedragen;

  • 4.

   het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;

  • 5.

   de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel niet meer dan de bestaande hoogte, indien deze meer bedraagt;

  • 6.

   de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 700 m³ of niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer dan 700 m³ bedraagt;

  • 7.

   de dakhelling bedraagt voor 60% van het oppervlak niet minder dan 30°, dan wel niet minder dan de dakhelling van het bestaande gebouw indien deze minder is;

  • 8.

   het aantal schuilgelegenheden mag niet meer dan één per/ha bedragen;

  • 9.

   de oppervlakte van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 12 m² bedragen, dan wel niet meer dan de bestaande oppervlake indien deze meer bedraagt;

  • 10.

   de goot- en bouwhoogte van schuilgelegenheden buiten het bouwvlak bedragen niet meer dan respectievelijk 2,5 m en 4 m.

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   (mest)silo's en bouwwerken voor mestopslag en andere bouwwerken, waaronder begrepen mestplaten en kuilvoeropslag dienen uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  • 2.

   de bouwhoogte van bouwwerken voor mestopslag bedraagt niet meer dan 12 m;

  • 3.

   de bouwhoogte van silo's bedraagt niet meer dan 20 m;

  • 4.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 5.

   de bouwhoogte van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak bedraagt niet meer dan 2 m;

  • 6.

   de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt niet meer dan 12 m.

 

3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 3.2, sub a, onder 1:

  voor een verschuiving van het bouwvlak, mits:

  • 1.

   de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;

  • 2.

   de verschuiving ten hoogste 20 m bedraagt;

  • 3.

   de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot;

  • 4.

   de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;

  • 5.

   inpassing van de gebouwen in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt, aan de hand van een erfinrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en waterkwaliteit ter plaatse zoveel mogelijk wordt voorkomen; de uitvoering van het erfinrichtingsplan wordt als voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden;

  • 6.

   het bepaalde in lid 3.2 in acht wordt genomen;

 • b.

  lid 3.2, sub a, onder 4:

  voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning elders binnen het bouwvlak, mits:

  • 1.

   de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond;

  • 2.

   de bedrijfsvoering van nabijgelegen bedrijven niet onevenredig wordt aangetast;

  • 3.

   inpassing van de gebouwen in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt, aan de hand van een erfinrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en waterkwaliteit ter plaatse zoveel mogelijk wordt voorkomen; de uitvoering van het erfinrichtingsplan wordt als voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden;

  • 4.

   het bepaalde in lid 3.2 in acht wordt genomen;

 • c.

  lid 3.2, sub a, onder 6:

  voor het vergroten van de inhoud van de woning tot maximaal 900 m³, mits de inpassing van de gebouwen in het landschap op zorgvuldige wijze plaatsvindt, aan de hand van een erfinrichtingsplan; de uitvoering van het erfinrichtingsplan wordt als voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden;

 • d.

  lid 3.2 sub c, onder 4:

  voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte van erf- en perceelafscheiding tot maximaal 3 m.

 

3.4 Specifieke gebruiksregels

 

3.4.1 Niet-agrarische nevenactiviteiten

Het gebruik van de gronden en gebouwen voor niet-agrarische nevenactiviteiten, zoals bedoeld in lid 3.1, onder d heeft betrekking op nevenactiviteiten in de vorm van ambachtelijke bedrijvigheid, zakelijke dienstverlening en recreatieve activiteiten of daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid en met inachtneming van de volgende regels:

 • a.

  de nevenactiviteit vindt plaats binnen de bestaande bebouwing, mits bedrijfsactiviteiten (niet zijnde buitenopslag) kunnen worden uitgeoefend op het bijbehorende erf;

 • b.

  detailhandel is alleen mogelijk voor zover het ter plaatse voortgebrachte of streekeigen producten betreft;

 • c.

  een bed and breakfast in bestaande hoofdgebouwen is toegestaan;

 • d.

  opslag en stalling in bestaande bedrijfsbebouwing is toegestaan;

 • e.

  er is geen sprake van buitenopslag van (afval)materialen en goederen behorende bij de nevenactiviteit;

 • f.

  de bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt niet meer dan 100 m²;

 • g.

  het parkeren dient binnen het erf op eigen terrein plaats te vinden;

 • h.

  niet toegestaan is kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van boerderijkamers.

 

3.4.2 Gebruiksregels bed and breakfast

Het gebruik voor bed and breakfast is alleen toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a.

  de bed and breakfast voorziening mag in de woning en in maximaal één bijgebouw worden gevestigd;

 • b.

  de gezamenlijke vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² of niet meer dan de bestaande oppervlakte indien deze meer dan 100 m²  bedraagt;

 • c.

  de bed and breakfast voorziening mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • d.

  het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

3.5.1 Toevoegen niet-agrarische bedrijfstak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1, voor het toevoegen van een niet-agrarische bedrijfstak aan een agrarisch bedrijf, onder voorwaarde dat:

 • a.

  de toegevoegde tak uitsluitend betrekking heeft op:

  • 1.

   sociale, culturele, maatschappelijke, recreatieve en educatieve functies, waaronder begrepen expositieruimten, kinderboerderij, kampeerboerderij en pensions;

  • 2.

   zorgfuncties, waarbij de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing, er sprake is van een levensvatbaar agrarisch bedrijf en er sprake is van een verwevenheid tussen de zorgfunctie en het (grondgebonden) agrarisch bedrijf;

  • 3.

   detailhandel in ter plaatse voortgebrachte of streekeigen producten;

  • 4.

   bedrijven van categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijven, ofwel hiermee, wat betreft het leefklimaat, vergelijkbare bedrijven;

en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • b.

  de gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de gebouwen voor de niet-agrarische bedrijfstak mag binnen eenzelfde bouwvlak niet meer dan 300 m² bedragen;

 • c.

  de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd;

 • d.

  in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;

 • e.

  het parkeren dient binnen het erf op eigen terrein plaats te vinden;

 • f.

  er mag geen opslag van goederen in de open lucht plaatsvinden; en

 • g.

  het gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en schaal van de omgeving, met name op het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties.

 

3.5.2 Gebruik tweede bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1, sub c voor bewoning van een tweede (agrarische) bedrijfswoning, met dien verstande dat het bepaalde in lid 3.3 sub b overeenkomstig van toepassing is.

 

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

 

3.6.1 Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in artikel 3.6.2, is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a.

  aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 • b.

  aanleggen en dempen van water;

 • c.

  aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

 • d.

  bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.

 

3.6.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van het volgende:

 • a.

  werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;

 • b.

  werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

 • c.

  werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd ter ontwikkeling van de aan het besloten heideontginningslandschap eigen gebiedskenmerken;

 • d.

  werken en werkzaamheden op en in gronden binnen agrarische bouwvlakken;

 • e.

  werken en werkzaamheden met minder dan 250 m3 grondverzet;

 • f.

  kavelpaden, in- of uitritten en het verhogen en/of verlagen van de bodem ten behoeve van foliebassins, mestplaten, kuilvoerplaten en sleufsilo's;

 • g.

  werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6.1, onder b, voorzover het betreft het aanleggen van poelen.

 

3.6.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de in dit artikel bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen:

 • -

  niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel;

 • -

  de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

   

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  agrarische cultuurgrond;

 • b.

  de instandhouding van de sterke gebiedskenmerken van het besloten heideontginningslandschap;

met daaraan ondergeschikt:

 • c.

  voorzieningen voor extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden en picknickplaatsen;

en tevens voor:

 • d.

  watergangen en waterpartijen, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen;

 • e.

  (aanpassingen aan) bestaande verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

 

4.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

  • 1.

   uitsluitend schuilgelegenheden en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan;

  • 2.

   het aantal schuilgelegenheden mag niet meer dan één per/ha bedragen;

  • 3.

   de oppervlakte van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 12 m2 bedragen, dan wel niet meer dan de bestaande oppervlake indien deze meer bedraagt;

  • 4.

   de goot- en bouwhoogte van schuilgelegenheden bedragen niet meer dan respectievelijk 2,5 m en 4 m.

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen bedraagt niet meer dan 2 m.

 

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 4.2, sub c, onder 4:

voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte van erf- en perceelafscheiding tot maximaal 3 m.

 

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

 

4.4.1 Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in artikel 4.4.2, is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a.

  aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 • b.

  aanleggen en dempen van water;

 • c.

  aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

 • d.

  bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.

 

4.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 4.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van het volgende:

 • a.

  werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;

 • b.

  werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

 • c.

  werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd ter ontwikkeling van de aan het besloten heideontginningslandschap eigen gebiedskenmerken;

 • d.

  werken en werkzaamheden op en in gronden binnen agrarische bouwvlakken;

 • e.

  werken en werkzaamheden met minder dan 250 m3 grondverzet;

 • f.

  kavelpaden, in- of uitritten en het verhogen en/of verlagen van de bodem ten behoeve van foliebassins, mestplaten, kuilvoerplaten en sleufsilo's;

 • g.

  werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.4.1, onder b, voorzover het betreft het aanleggen van poelen.

 

4.4.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de in dit artikel bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen:

 • -

  niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel;

 • -

  de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

   

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Besloten veenontginningslandschap

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Besloten veenontginningslandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  agrarische cultuurgrond;

 • b.

  de instandhouding van de sterke gebiedskenmerken van het besloten veenontginningslandschap;

met daaraan ondergeschikt:

 • c.

  voorzieningen voor extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden en picknickplaatsen;

en tevens voor:

 • d.

  watergangen en waterpartijen, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen;

 • e.

  (aanpassingen aan) bestaande verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

 

5.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

  • 1.

   uitsluitend schuilgelegenheden en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan;

  • 2.

   het aantal schuilgelegenheden mag niet meer dan één per/ha bedragen;

  • 3.

   de oppervlakte van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 12 m2 bedragen, dan wel niet meer dan de bestaande oppervlake indien deze meer bedraagt;

  • 4.

   de goot- en bouwhoogte van schuilgelegenheden bedragen niet meer dan respectievelijk 2,5 m en 4 m.

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen bedraagt niet meer dan 2 m.

 

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 5.2, sub d, onder 4:

voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte van erf- en perceelafscheiding tot maximaal 3 m.

 

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

 

5.4.1 Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in artikel 5.4.2, is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a.

  aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 • b.

  aanleggen en dempen van water/wijken;

 • c.

  aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

 • d.

  bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.

 

5.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 5.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van het volgende:

 • a.

  werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;

 • b.

  werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;

 • c.

  werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd ter ontwikkeling van de aan het besloten veenontginningslandschap eigen gebiedskenmerken;

 • d.

  werken en werkzaamheden op en in gronden binnen agrarische bouwvlakken;

 • e.

  werken en werkzaamheden met minder dan 250 m3 grondverzet;

 • f.

  kavelpaden, in- of uitritten en het verhogen en/of verlagen van de bodem ten behoeve van foliebassins, mestplaten, kuilvoerplaten en sleufsilo's;

 • g.

  werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4.1, onder b, voorzover het betreft het aanleggen van poelen.

 

5.4.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de in dit artikel bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen:

 • -

  niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel;

 • -

  de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

   

Artikel 6 Bedrijf

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  bedrijven en instellingen zoals vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de bij deze regels behorende Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;

 • b.

  bestaande bedrijven uitsluitend in de bestaande omvang, voor zover deze niet vallen onder a;

 • c.

  wonen ten behoeve van het bedrijf, met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal;

en tevens voor:

 • d.

  verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 • e.

  parkeervoorzieningen;

 • f.

  openbare nutsvoorzieningen;

 • g.

  groenvoorzieningen;

 • h.

  water.

 

Onder bedrijfsactiviteiten is niet begrepen:

 • detailhandel anders dan detailhandel die is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de activiteiten van het bedrijf en ondergeschikt is aan het bedrijf, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen of in brand- en/of explosiegevaarlijke stoffen;

 • het vervaardigen en/of de opslag van vuurwerk, anders dan ten behoeve van consumentenverkoop;

 • risicovolle inrichtingen;

 • geluidzoneringsplichtige inrichtingen op grond van de Wet geluidhinder;

 • het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor activiteiten die voldoen aan de omschrijvingen in kolom 1 alsmede aan de bijbehorende omschrijvingen in kolom 2 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage;

anders dan bestaande bedrijven als bedoeld in lid 6.1, sub b en c.

 

6.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen, gelden de volgende regels:

  • 1.

   de gebouwen en overkappingen mogen de rooilijn niet overschrijden;

  • 2.

   de afstand van een hoofdgebouw tot de bouwperceelgrens bedraagt ten minste 3 m, dan wel niet minder dan de afstand van het bestaande hoofdgebouw tot de perceelgrens voor zover deze minder bedraagt;

  • 3.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 115% van de bestaande bouwhoogte van het bestaande hoofdgebouw op het bouwperceel;

  • 4.

   het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt niet meer dan 50%, dan wel ten hoogste het bestaande percentage indien dat meer bedraagt;

  • 5.

   de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 10 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt;

  • 6.

   het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal.

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van deze beheersverordening), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 5 m, dan wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt.

 

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 6.2, sub a, onder 2:

  met dien verstande dat de afstand tot de perceelgrens ten minste 1 m dient te bedragen, en tevens binnen de afstand van de reeds bestaande gebouwen tot de perceelgrens mag worden gebouwd;

 • b.

  lid 6.2, sub a, onder 3:

  voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte met maximaal 15%;

 • c.

  lid 6.2, sub a, onder 4:

  voor het verhogen van het bebouwingspercentage, met dien verstande dat het bepaalde in lid 16.4 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden in acht dient te worden genomen;

 • d.

  lid 6.2, sub c:

  tot een bouwhoogte van 3 m voor erf- en terreinafscheidingen en 15 m voor overige bouwwerken.

 

6.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a.

  opslag voor de voorgevel van gebouwen;

 • b.

  detailhandel anders dan de detailhandel als genoemd in de bestemmingsomschrijving.

 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 voor het toestaan van bedrijven die niet zijn genoemd in categorieën genoemd in lid 6.1 sub a, dan wel bedrijven die wel zijn genoemd, maar vallen in een hogere categorie dan is toegestaan volgens het bepaalde in lid 6.1 sub a, maar die naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van aangrenzende woongebieden wat betreft geur, stof, geluid en gevaar met de in categorie 1 en 2 genoemde bedrijven kunnen worden gelijkgesteld.

 

Artikel 7 Bos

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  bos en bebossing;

 • b.

  water;

 • c.

  openbare nutsvoorzieningen.

In de bestemming is het bestaande aantal (voet)paden begrepen.

 

7.2 Bouwregels

 • a.

  Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van deze beheersverordening), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 2 m, dan wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt.

 

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden

 

7.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a.

  het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas.

 

7.3.1 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 7.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van het volgende:

 • a.

  werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;

 • b.

  werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan.

   

Artikel 8 Groen

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  groenvoorzieningen;

 • b.

  water;

 • c.

  openbare nutsvoorzieningen;

 • d.

  fiets- en voetpaden;

 • e.

  parkeervoorzieningen;

 • f.

  speelvoorzieningen;

 • g.

  waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

8.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

  • 1.

   er worden uitsluitend gebouwen en overkappingen gebouwd ten behoeve van openbaar nutsvoorzieningen of verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

  • 2.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 3.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • b.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van deze beheersverordening), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m.

    

Artikel 9 Maatschappelijk

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, sportvoorzieningen, recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van de voorzieningen;

 • b.

  wonen ten behoeve van de maatschappelijke functie, met dien verstande dat het aantal woningen ten behoeve van de maatschappelijke functie per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal;

en tevens voor:

 • c.

  verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 • d.

  parkeervoorzieningen;

 • e.

  openbare nutsvoorzieningen;

 • f.

  groenvoorzieningen;

 • g.

  speelvoorzieningen;

 • h.

  water.

 

9.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de gebouwen en overkappingen mogen de rooilijn niet overschrijden;

  • 2.

   de afstand van een hoofdgebouw tot de bouwperceelgrens bedraagt ten minste 3 m, dan wel niet minder dan de afstand van het bestaande hoofdgebouw tot die perceelgrens voor zover deze minder bedraagt;

  • 3.

   de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan 115% van de bestaande goot- en bouwhoogte van het bestaande hoofdgebouw op het bouwperceel;

  • 4.

   het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 50% van het bouwperceel, dan wel ten hoogste het bestaande percentage indien dat meer bedraagt.

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van deze beheersverordening), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 5 m, dan wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt.

 

9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 9.2, sub a, onder 2:

  met dien verstande dat de afstand tot de perceelgrens ten minste 1 m dient te bedragen;

 • b.

  lid 9.2, sub a, onder 3:

  voor het verhogen van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 15%;

 • c.

  lid 9.2, sub a, onder 4:

  voor het verhogen van het bebouwingspercentage, met dien verstande dat het bepaalde in lid 16.4 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden in acht dient te worden genomen;

 • d.

  lid 9.2, sub c:

  tot een bouwhoogte van 3 m voor erf- en terreinafscheidingen en 15 m voor overige bouwwerken.

 

9.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a.

  opslag voor de voorgevel van gebouwen.

   

Artikel 10 Sport

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  sportterrein en sportvoorzieningen;

 • b.

  beheersvoorzieningen;

 • c.

  een zendmast, uitsluitend ter plaaste van de aanduiding 'zend-/ontvangsinstallatie';

en tevens voor:

 • d.

  verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 • e.

  parkeervoorzieningen;

 • f.

  openbare nutsvoorzieningen;

 • g.

  groenvoorzieningen;

 • h.

  speelvoorzieningen;

 • i.

  water.

 

In de bestemming is aan de sport ondergeschikte en gebonden horeca in de vorm van sportkantines toegestaan.

 

10.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen, met uitzondering van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeer en verblijf, gelden de volgende regels:

  • 1.

   de gebouwen mogen de rooilijn niet overschrijden;

  • 2.

   voor het bouwen van gebouwen geldt dat de bestaande oppervlakte aan gebouwen met ten hoogste 70% mag worden vergoot, met dien verstande dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 5 m bedraagt;

  • 3.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 115% van de bestaande bouwhoogte van het bestaande hoofdgebouw op het bouwperceel;

  • 4.

   in aanvulling op bovenstaande geldt dat tribunes mogen gebouwd tot een gezamelijke maximale oppervlakte van 100 m².

 

 • b.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • c.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 15 m bedragen, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte van de zendmast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt niet meer dan de bestaande bouwhoogte;

  • 3.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer dan 5 m bedragen.

 

10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a.

  opslag voor de voorgevel van gebouwen;

 • b.

  het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandig horecabedrijf.

   

Artikel 11 Verkeer

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  wegen met hoofdzakelijk een functie voor doorgaand verkeer;

 • b.

  verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 • c.

  fiets- en voetpaden;

 • d.

  parkeervoorzieningen;

 • e.

  groenvoorzieningen;

 • f.

  water;

 • g.

  openbare nutsvoorzieningen.

 

Van de wegen bedraagt het aantal rijstroken met uitzondering van opstelstroken niet meer dan het bestaande aantal.

 

11.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

  • 1.

   er worden uitsluitend gebouwen en overkappingen gebouwd ten behoeve van openbaar nut of verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

  • 2.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 3.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • b.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt dat de bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling, niet meer dan 3 m bedraagt.

   

Artikel 12 Woongebied

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a.

  bestaande aantal woningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' maximaal het aangegeven aantal mag worden gebouwd;

 • b.

  aan huis gebonden beroepen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c.

  horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca', met dien verstande dat hieronder uitsluitend de bestaande horecavorm en de daarmee naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbare vormen, dan wel vormen die minder invloed hebben op de omgeving zijn begrepen;

 • d.

  bestaande detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

 • e.

  bedrijven en instellingen zoals vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de bij deze regels behorende Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', met dien verstande dat detailhandel uitsluitend is toegestaan voorzover die is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de activiteiten van het bedrijf;

 • f.

  verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaaste van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';

 • g.

  maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaaste van de aanduiding 'maatschappelijk';

 • h.

  bestaande kleinschalige bedrijfsactiviteiten;

en tevens voor:

 • i.

  openbare nutsvoorzieningen;

 • j.

  erven en tuinen;

 • k.

  water;

 • l.

  speelvoorzieningen;

 • m.

  groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • n.

  gebouwen;

 • o.

  bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

12.2 Bouwregels

 • a.

  Voor het bouwen van hoofdgebouwen waarvoor in de verbeelding geen bouwvlak is aangegeven, met uitzondering van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen, verkeer en verblijf en gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'horeca', 'detailhandel', 'bedrijf' en 'horeca' gelden de volgende regels:

  • 1.

   het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal per bouwperceel;

  • 2.

   de hoofdgebouwen dienen te worden geplaatst binnen een strook gemeten vanuit de rooilijn met een diepte van:

   • 20 m voor vrijstaande woningen;

   • 15 m voor de overige woningen;

  • 3.

   de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aaneen gebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt ten minste 3 m, dan wel niet minder dan de afstand van het bestaande hoofdgebouw tot die perceelgrens voor zover deze minder bedraagt;

  • 4.

   de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan 115% van de bestaande de goot- en bouwhoogte van het bestaande gebouw;

  • 5.

   het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 60% van het bouwperceel, dan wel ten hoogste het percentage aan bestaande bebouwing indien dat meer bedraagt;

  • 6.

   aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder d (regeling bijgebouwen).

 

 • b.

  Voor het bouwen van hoofdgebouwen waarvoor in de verbeelding een bouwvlak is aangegeven, met uitzondering van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen, verkeer en verblijf en gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel', 'bedrijf' en 'horeca' gelden de volgende regels:

  • 1.

   de hoofdgebouwen worden uitsluitend in het bouwvlak gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' maximaal het aangegeven aantal mag worden gebouwd;

  • 2.

   de afstand van een hoofdgebouw of een blok van aaneen gebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt ten minste 3 m;

  • 3.

   de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte' aangegeven hoogten;

  • 4.

   de dakhelling bedraagt ten minste 35°;

  • 5.

   het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 60% van het bouwperceel;

  • 6.

   aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder d (regeling bijgebouwen).

 

 • c.

  Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduidingen 'horeca', 'detailhandel', 'bedrijf' gelden de volgende regels:

  • 1.

   de gebouwen mogen de rooilijn niet overschrijden;

  • 2.

   de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan 115% van de goot- en bouwhoogte van het bestaande gebouw;

  • 3.

   de afstand tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 m dan wel ten minste de afstand van het bestaande gebouw tot de perceelsgrens indien deze minder bedraagt;

  • 4.

   het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 70% van het bouwperceel dan wel ten hoogste het percentage aan bestaande bebouwing indien dat meer bedraagt;

  • 5.

   het aantal dienstwoningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal.

 

 • d.

  Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m, met dien verstande dat de bouwhoogte minimaal 1 m lager moet zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw en met dien verstande dat de bouwhoogte van bestaande bijgebouwen mag worden gehandhaafd indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de goothoogte van een bijgebouw en de bouwhoogte van een overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m, dan wel de bestaande goot-, dan wel bouwhoogte indien deze meer bedraagt;

  • 3.

   bijgebouwen en overkappingen worden achter (het verlengde van) de nnaar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw gebouwd, met dien verstande dat bijgebouwen minimaal 3 m, dan wel minimaal de bestaande afstand indien deze minder is, achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

  • 4.

   de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, inclusief de oppervlakte van aan- en uitbouwen, die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw, bedraagt niet meer dan 60 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

  • 5.

   de onder 4 bepaalde oppervlakte is alleen toegestaan indien niet meer dan 60% van het bouwperceel wordt bebouwd, dan wel niet meer dan het percentage aan bestaande bebouwing indien dat meer bedraagt, met dien verstande dat het maximale bebouwingspercentage van 60% ook van toepassing is op overkappingen.

 

 • e.

  Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsvoorzieningen gelden de volgende regels:

  • 1.

   de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 50 m³, dan wel niet meer dan de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

  • 2.

   de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

 

 • f.

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

  • 1.

   er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op het moment van vaststelling van deze beheersverordening), met dien verstande dat de bestaande hoogte van erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

  • 2.

   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel de bestaande bouwhoogte, indien deze meer bedraagt.

 

12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • het bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de parkeervoorzieningen;

bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a.

  lid 12.2 sub a, onder 3 of sub b onder 2 of sub c onder 3:

  met dien verstande dat de afstand tot de perceelgrens ten minste 1 m dient te bedragen;

 • b.

  lid 12.2, sub a, onder 5 of sub b onder 2 of sub c onder 2:

  voor het verhogen van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met maximaal 15%, mits wordt aangesloten bij de goot- en bouwhoogte van de in de directe nabijheid van de woning gelegen bebouwing;

 • c.

  lid 12.2 sub a, onder 6 of sub b, onder 4 of sub c, onder 4:

  voor het verhogen van het bebouwingspercentage, met dien verstande dat het bepaalde in lid 16.4 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden in acht dient te worden genomen;

 • d.

  lid 12.2 sub b, onder 4:

  voor het verlagen van de dakhelling, dan wel het realiseren van (gedeeltelijk) plat dak;

 • e.

  lid 12.2, sub d, onder 1 of 2:

  mits de bouwhoogte van het bijgebouw of de overkapping ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw, dan wel de goothoogte van het bijgebouw of de overkapping ondergeschikt blijft aan de goothoogte van het hoofdgebouw;

 • f.

  lid 12.2, sub d, onder 3;

  voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen op een kortere afstand tot (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw, dan wel voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw;

 • g.

  lid 12.2, sub d, onder 4:

  tot een oppervlakte van 100 m² voor aan huis gebonden beroepen, mits niet meer dan 60% van het bouwperceel wordt bebouwd;

 • h.

  lid 12.2, sub f:

  tot een bouwhoogte van 3 m voor erf- en terreinafscheidingen en 15 m voor overige bouwwerken.

 

12.4 Specifieke gebruiksregels

 

12.4.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a.

  het gebruik van gronden en bouwwerken in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan huis gebonden beroep;

 • b.

  wonen in een woning, anders dan ten behoeve van een huishouding, met dien verstande dat een huishouden wel mag worden aangevuld met een huishouding ten behoeve van dringende sociale, verzorgings- of sociaaleconomische redenen;

 • c.

  opslag voor de voorgevel van het hoofdgebouw.

 

12.4.2 Aan huis verbonden beroep

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen is alleen toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a.

  de aan huis gebonden activiteiten voor het beroep mogen uitsluitend inpandig worden verricht;

 • b.

  de vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;

 • c.

  degene die de gebruiker is van de woning moet ook degene zijn die het aan huis gebonden beroep uitoefent;

 • d.

  er mag geen detailhandel plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop in het klein, in direct verband met het aan huis gebonden beroep;

 • e.

  het parkeren dient binnen het erf op eigen terrein plaats te vinden, dan wel in alternatieve ruimte waarin in de nabijheid wordt voorzien. Het bevoegd gezag kan bij de omgevingsvergunning voorwaarden stellen ten aanzien van het realiseren en/of onderhouden van alternatieve parkeer- en of stallingsruimte.

 

12.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

12.5.1 Kleinschalige bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.4.1, sub a ten behoeve van kleinschalige bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

 • a.

  kleinschalige bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de bedrijfsactiviteiten genoemd onder c, behoren tot maximaal categorie 1 van de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven;

 • b.

  kleinschalige bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de bedrijfsactiviteiten genoemd onder c, die niet zijn genoemd in categorie 1, van de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven eveneens zijn toegestaan nadat door aanvrager is aangetoond dat deze activiteiten wat betreft geur, stof en geluid en gevaar en wat betreft ruimtelijke uitstraling, omvang en intensiteit, met een bedrijf uit categorie 1 van de Staat van bedrijven gelijk kunnen worden gesteld;

 • c.

  het bevoegd gezag geen omgevingsvergunning verleent voor:

  • 1.

   een horeca-inrichting, met uitzondering van een bed- en breakfastvoorziening;

  • 2.

   detailhandel, behoudens:

   • a.

    internetwinkels;

   • b.

    een beperkte verkoop in het klein, in direct verband met de kleinschalige bedrijfsactiviteit anders dan internetwinkels;

  • 3.

   groothandel;

  • 4.

   reparatiewerkzaamheden voor particulieren van motoren, motorrijtuigen, vaartuigen, caravans, landbouwvoertuigen of bromfietsen;

 • d.

  de kleinschalige bedrijfsactiviteiten naar ruimtelijke uitstraling, omvang en intensiteit ondergeschikt dienen te zijn en te blijven aan de bestemming voor de woning, waarbij het bedrijfsvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte van de woning, met inbegrip van bijgebouwen;

 • e.

  de kleinschalige bedrijfsactiviteiten:

  • 1.

   geen onevenredige hinder mogen opleveren voor de omgeving;

  • 2.

   geen onevenredige afbreuk mogen doen aan het ruimtelijk (woon)karakter van de buurt;

  • 3.

   de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden niet onevenredig mogen aantasten;

  • 4.

   geen onevenredige nadelige invloed mogen hebben op de afwikkeling van het verkeer en mogen niet leiden tot onaanvaardbare parkeerdruk;

  • 5.

   geen publieksgericht karakter mogen hebben, uitsluitend bezoek op afspraak is toegestaan;

 • f.

  opslag van goederen of stalling van motorrijtuigen, aanhangwagens en fietsen die verband houden met de kleinschalige bedrijfsactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan in gebouwen;

 • g.

  degene die gebruiker is van de woning ook degene moet zijn die de kleinschalige bedrijfsactiviteiten uitoefent;

 • h.

  de kleinschalige bedrijfsactiviteiten uitsluitend inpandig mogen worden verricht.

 

12.5.2 Zorgfuncties bij het wonen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.4.1 sub b voor het in gebruik nemen van een woning als zorgwoning voor speciale doelgroepen, zoals hulpbehoevenden met daarbij behorende speciale woon-zorgfuncties, met dien verstande dat de vestiging geen onevenredige afbreuk ten aanzien van het woon- en leefklimaat (waaronder geluidhinder) voor omwonenden zal opleveren. De aanvraag om een omgevingsvergunning dient in te gaan op de mogelijkheid van verstoring van het woon- en leefklimaat en eventueel noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om hinder voor omwonenden te voorkomen.

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 13 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

 

14.1 Milieuzone

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemming(en) geldt ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone' dat een intensivering in bebouwing en gebruik niet toegestaan.

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a.

  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • b.

  het bebouwingsbeeld;

 • c.

  de verkeersveiligheid;

bij omgevingsvergunning van deze bepaling afwijken, mits dit niet leidt tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat in het nabijgelegen woongebied.

 

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

 • a.

  Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

  • 1.

   de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages voor zover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is;

  • 2.

   het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van de wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

  • 3.

   het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

  • 4.

   het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

   • de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;

  • 5.

   het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten tot een bouwhoogte van 25 m worden gebouwd;

  • 6.

   de regels door:

   • de ligging van de rooilijn anders te bepalen;

   • bebouwing voor of achter de rooilijn of een buiten een bouwvlak toe te staan;

met dien verstande dat de ligging van geluidgevoelige bebouwing dichter op een weg uitsluitend is toegestaan voor zover de voorkeurswaarde of en hoger verkregen grenswaarde, zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Geluidhinder, niet wordt overschreden.

 

 • b.

  Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit artikel mag slechts worden verleend indien deze niet leidt tot een onevenredige aantasting van:

  • 1.

   de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

  • 2.

   de verkeersveiligheid;

  • 3.

   de parkeervoorzieningen.

    

Artikel 16 Overige regels

 

16.1 Afstemming welstandstoets

Voor zover de regels in de beheersverordening met betrekking tot:

 • a.

  de voorgeschreven maximale goothoogte en maximale bouwhoogte;

 • b.

  de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden van het realiseren van gebouwen, is deze ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a van de Woningwet aangegeven welstandscriteria, (voor zover die binnen het betreffende gebied van toepassing zijn) mits:

 • de vermindering van de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15% van de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte;

 • de binnen de regels te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.

 

16.2 Uitbreiding seksinrichting

De beheersverordening verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.

 

16.3 Afstemming APV

Deze beheersverordening verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen en andere meerdaagse of regelmatig terugkerende activiteiten met een maximum van drie evenementen per jaar en een duur van ten hoogste 15 dagen per evenement, mits, voor zover noodzakelijk, een omgevingsvergunning op basis van de APV is verleend.

 

16.4 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden

 • a.

  Bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen of afwijken dient, indien de omvang of de bestemming van een gebouw en/of het terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen, of andere voertuigen, in voldoende mate ruimte te zijn aangebracht op of onder het gebouw, en/of op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw of terrein behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. De parkeergelegenheid bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen of afwijken wordt bepaald op basis van beleidsregels die zijn opgenomen in de op 24 april 2007 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde en op 16 mei 2007 in huis-aan-huisblad bekend gemaakte 'Beleidsregel toetsing bouwaanvraag aan parkeernormen' of later door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen vervangende beleidsregels.

 

 • b.

  De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare auto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  • 1.

   indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5 m en ten hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen;

  • 2.

   indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5 m bedragen.

 

 • c.

  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

 • d.

  Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a en c:

  • 1.

   indien het voldoen aan die bepalingen op overwegende bezwaren stuit; of

  • 2.

   voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

 

 • e.

  Ruimte(n) voor het bepaalde onder a en c dient, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze regels nodig is, beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik met de bestemming.

   

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 17 Overgangsrecht

 

A. Overgangsrecht bouwwerken

 

 • 1.

  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • a.

   gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

  • b.

   na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.

 

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

 

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

   

B. Overgangsrecht gebruik

 

 • 1.

  Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 • 2.

  Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 • 3.

  Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 18 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening Kloosterhaar.

 

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten