Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
21-04-2017

Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hardenberg

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017;

 

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hardenberg".

 

HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 • b.

  Maatschappelijk object: gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns- , kerkelijke of andere vrijwilligersactiviteiten

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

 • d.

  Professionele organisatie: de economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Dit kunnen commerciële en niet commerciële organisaties zijn. Centraal staat betaalde arbeid en kapitaal.

 

Artikel 2. Doelstelling

Op grond van deze verordening kan het college subsidie verlenen aan vrijwilligersorganisaties ter compensatie van de OZB aanslag die deze organisaties wordt opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object .

 

Artikel 3. Subsidiecriteria

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend aan de eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object onder de volgende voorwaarden :

 • a.

  de eigenaar en/of gebruiker van het object is zonder winstoogmerk werkzaam ;

 • b.

  de eigenaar en/of gebruiker is een vrijwilligersorganisatie, professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie.

 

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de OZB aanslag voor het eigenaars- en/of gebruikersgedeelte.

 

HOOFDSTUK II De subsidieverlening

Artikel 5. De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag voor het jaar 2018 en volgende jaren moet eenmalig door middel van een door het college opgesteld formulier worden ingediend vóór 1 november 2017.

 • 2.

  Indien een vrijwilligersorganisatie, die op grond van deze verordening voor subsidie in aanmerking zou komen, na 1 november 2017 ontstaat dan wel na 1 november 2017 eigenaar en/of gebruiker wordt van een maatschappelijk object, kan de vrijwilligersorganisatie ook na 1 november 2017 een aanvraag om subsidie indienen voor (voor zover van toepassing) 2018 en volgende jaren.

 

Artikel 6. De beschikking

 • 1.

  Het college besluit tot verlening en gelijktijdig tot vaststelling van subsidies voor de jaren 2015, 2016 en 2017 in één beschikking, zonder dat hiervoor een aanvraag behoeft te worden ingediend. Indien eigenaren/gebruikers, die menen voor subsidie over genoemde jaren in aanmerking komen, geen beschikking tot verlening/vaststelling van subsidie ontvangen, kunnen zij een aanvraag indienen bij de gemeente. In dat geval beslist het college binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend op de aanvraag.

 • 2.

  Voor het jaar 2018 en volgende jaren beslist het college bij eenmalige beschikking tot verlening en gelijktijdig vaststelling van subsidie. In gevallen bedoeld in artikel 5, lid 1, beslist het college vóór 1 maart 2018. In gevallen bedoeld in artikel 5, lid 2, beslist het college in afwijking hiervan, indien de aanvraag is ingediend na januari 2018, binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend.  

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening en –vaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de wijze waarop het subsidiebedrag/de subsidiebedragen is/zijn bepaald;

  • b.

   de wijze waarop dit bedrag/deze bedragen zullen worden uitbetaald.

 

Artikel 7. Terugvordering, stopzetting, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidie kan plaatsvinden indien en voor zover de eigenaar en/of de gebruiker geen eigenaar en/of gebruiker meer is van het gebouw waarvoor de compensatie is verleend.

 

HOOFDSTUK III Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8. Meldingsplicht

De subsidieontvanger stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van de eigendom en/of het gebruik van het maatschappelijk object waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 

HOOFDSTUK IV Overige bepalingen, inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 9. Evaluatie

Deze verordening wordt vóór 1 januari 2022 geëvalueerd. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015 .

 

Artikel 12. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Hardenberg".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 18 april 2017

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste P.H. Snijders