Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Aner Haarweg 3, Anerveen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
7788AK 3
Publicatiedatum:
13-06-2017

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Aner Haarweg 3, Anerveen

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Anerveen

- het bouwen van een vervangende werktuigenberging op het perceel Aner Haarweg 3 te Anerveen

De omgevingsvergunning betreft een geval als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft een besluit voor een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 14 juni 2017 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0523. De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 27 juli 2017.

Het besluit is raadpleegbaar op:www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.OVUP00049-VG01.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 13 juni 2017