Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
27-06-2017

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Wijziging gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit wijziging gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG;

Gelet op het besluit onder mandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat met besluit van 6 april 2016 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen nabij de woning Burgemeester Bramerstraat 9 te Hardenberg;

 • -

  dat kentekenhoudster in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • -

  dat zij als gevolg van chronisch ernstige beperkingen volledig rolstoelafhankelijk is;

 • -

  dat zij voor haar mobiliteit beschikt over en afhankelijk is van een aangepaste bus;

 • -

  dat de afmetingen van de bus, inclusief rolstoel, een hiervoor geschikte parkeerplaats noodzakelijk maakt;

 • -

  dat het gemeentelijk beleid er op gericht is om op individuele aanvraag aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaatsen in de openbare ruimte voor iedere houder van een gehandicaptenparkeerkaart toegankelijk c.q. bruikbaar moet zijn;

 • -

  bijzondere omstandigheden het mogelijk maken om van dit beleidsuitgangspunt af te wijken, ofwel een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aan te wijzen;

 • -

  dat dit in het bijzonder geldt door het winkelgebied c.q. de betaalzone van de hoofdkern Hardenberg;

 • -

  dat is gebleken, dat mw. Besic bij hoge temperaturen noodgedwongen moet afzien van het gebruik van haar toegewezen parkeerplaats, omdat dit van nadelige invloed is op de technische uitrusting/inrichting van haar bus;

 • -

  dat zij hierdoor tijdens deze (zomerse) dagen genoodzaakt is haar bus elders te parkeren, waardoor deze parkeerplaats ongewenst ongebruikt blijft;

 • -

  dat de behoefte aan het bezit van een eigen (gereserveerde) parkeerplaats nabij haar woning onverminderd is;

 • -

  dat om deze reden met haar is overeengekomen de onderhavige parkeerplaats gedurende de zomertijd (1 april t/m 30 september) als algemene parkeerplaats en gedurende de wintertijd (1 oktober t/m 31 maart) als gereserveerde parkeerplaats aan te wijzen en dit door middel van een (kenteken)onderbord met tekst op een voor ieder duidelijke wijze kenbaar te maken;

 • -

  dat over dit besluit overeenstemming is bereikt met de politie;

 • -

  dat de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T;

 • 1.

  onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 6 april 2016 met zaakkenmerk 1665271 de parkeerplaats, gelegen nabij Burgemeester Bramerstraat 9 te Hardenberg,

  • -

   gedurende de periode 1 oktober – 31 maart aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart en voertuig met kenteken VV-929-D

  • -

   gedurende de periode 1 april t/m 30 september aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart;

  • -

   hiertoe bord E6 met onderbord met kenteken VV-929-D en tekst ‘van 1 oktober t/m 31 maart uitsluitend voor VV-929-D’ te plaatsen;

 • 1.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   kentekenhoudster van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 1.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 2.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 22 juni 2017

Namens Burgemeester en Wethouders,

H.Tromp

Afdeling Openbaar Gebied

Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;

 • de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle