Gewijzigde vaststelling ''Correctieve Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg'' en beschikking omgevingsvergunning voor het vervangen van een werktuigenberging op het perceel Stobbenhaarweg 2 -2a Hoogenweg.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
17-02-2021Gewijzigde vaststelling ''Correctieve Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg'' en beschikking omgevingsvergunning voor het vervangen van een werktuigenberging op het perceel Stobbenhaarweg 2 -2a Hoogenweg.

Logo Hardenberg

Bij besluit van 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Correctieve Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg'' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

 • -

  Op het perceel Tottenhamstraat 8a te Dedemsvaart wordt de recreatiewoning bestemd als burgerwoning. Hierop is de verbeelding aangepast.

 • -

  Op het perceel Crullsweg 13 te Kloosterhaar worden de grenzen van de bedrijfsbestemming in overeenstemming gebracht met de feitelijke grenzen van genoemd perceel. Hierop is de verbeelding aangepast.

 • -

  Voor het perceel Hardenbergerweg 19-19a te Bergentheim vinden de aanduidingen aansluiting bij de feitelijke grenzen van het terrein. De aanduiding kinderdagverblijf lag niet helemaal goed over de schuur. Daarnaast lag de aanduiding ‘speelterrein’ voor een deel op de schuur en lag de aanduiding ‘parkeerplaats’ niet goed op de parkeerplaats. Hierop is de verbeelding aangepast.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een achttal adressen. Het gaat om de volgende 8 adressen, waar onder de wijzigingen staan voor het betreffende adres:

 • 1.

  Posthoornweg 62, De Krim

Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.

 • 2.

  Stobbenhaarweg 2 - 2a, Hoogenweg

Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend met de aanduiding “agrarisch hulp- en toeleveringsbedrijf”.

 • 3.

  Hardenbergerweg 28i, Brucht

Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.

 • 4.

  Crullsweg 17, Kloosterhaar

Op een deel van dit perceel wordt weer een bedrijfsbestemming toegekend met de aanduiding “Bedrijfsdoeleinden – zandwinning”.

 • 5.

  Hoofdvaart 192, Dedemsvaart

Aan dit perceel wordt weer de mogelijkheid toegekend om een tweede woning te bouwen.

 • 6.

  Hardenbergerweg 19 - 19a, Bergentheim

Op dit perceel worden het kinderdagverblijf, de parkeerplaats en het speelterrein weer bestemd.

 • 7.

  Tottenhamstraat 8a, Dedemsvaart

In de regels wordt voor dit perceel het aantal bedrijfswoningen aangepast naar 1.

 • 8.

  Stegerensallee 22, Dedemsvaart

Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.

Aan al deze adressen is in het bestemmingsplan ‘‘Buitengebied Hardenberg’’ een bestemming toegekend, die niet in overeenstemming is met het feitelijke en vergunde gebruik. In de correctieve herziening van het bestemmingsplan worden aan de adressen de juiste bestemmingen gegeven.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op vervangen van een werktuigenberging op het perceel Stobbenhaarweg 2-2a Hoogenweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit op 2 februari 2021 de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het kader van de beroepstermijn worden zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

De beschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 papier ter inzage gelegd. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 19 februari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 17 februari 2021