Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Broeklanden Zuid

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
17-02-2021Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Broeklanden Zuid

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

 

Overwegende:

- dat de Duitslandweg, Frankrijkweg, Broeklandenweg en Kanaalweg-Oost gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hardenberg;

- dat het betreffende deel van de Duitslandweg en de Frankrijkweg binnen de bebouwde kom gelegen zijn;

- dat de Broeklandenweg voor een deel binnen de bebouwde kom en voor een deel buiten de bebouwde kom gelegen is;

- dat de Kanaalweg-Oost buiten de bebouwde kom gelegen is;

- dat de Duitslandweg en de Frankrijkweg beide gecategoriseerd zijn als gebiedsontsluitingswegen;

- dat op het gedeelte van de Duitslandweg vanaf de bebouwde komgrens tot en met de rotonde met de rotonde met de Denemarkenweg een maximum toegestane snelheid van 70 km/uur geldt;

- dat op de andere delen van de Duitslandweg en op de Frankrijkweg een maximum toegestane snelheid van 50 km/uur geldt;

- dat de Broeklandenweg tussen de aansluiting op de Duitslandweg en de bebouwde komgrens gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg met een maximum toegestane snelheid van 50 km/uur, buiten de komgrens is de Broeklandenweg gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximum toegestane snelheid van 60 km/uur;

- dat de Kanaalweg-Oost gecategoriseerd is als erftoegangsweg met een maximum toegestane snelheid van 60 km/uur;

- dat ten noorden van de Duitslandweg het bedrijventerrein Broeklanden is gelegen;

- dat de gemeente Hardenberg al enkele jaren plannen heeft om het bedrijventerrein Broeklanden uit te breiden naar het gebied ten zuiden van de Duitslandweg;

- dat het bestemmingsplan Broeklanden Zuid ,dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, is vastgesteld en dus uitgevoerd kan worden;

- dat ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid nieuwe infrastructuur wordt aangelegd;

- dat onder andere een verbinding tussen de Broekdijk en de Frankrijkweg wordt aangelegd en het kruispunt Broeklandenweg – Duitslandweg wordt opgeheven;

- dat het opheffen van de aansluiting van de Broeklandenweg met de Duitslandweg een maatregel is die opgenomen is in het bestemmingsplan;

- dat in plaats van de rechtstreekse ontsluiting van de Broeklandenweg op de Duitslandweg een nieuwe weg, parallel aan de Duitslandweg wordt aangelegd met de naam Luxemburgweg, en zodoende aangesloten wordt op de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

- dat vanaf rotonde Duitslandweg – Denemarkenweg een nieuwe rijbaan wordt gerealiseerd richting het zuiden van circa 250 meter en vervolgens richting het oosten waar de nieuwe rijbaan aansluit op de Frankrijkweg;

- dat met het aanbrengen van nieuwe infrastructuur op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid de ontsluiting van het toekomstige verkeer wordt gewaarborgd;

 

Kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg

- dat het kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg wordt opgeheven en de daar genomen verkeersmaatregelen tevens worden opgeheven;

- dat de Broeklandenweg ter hoogte van de Duitslandweg afgebogen wordt en parallel doorgetrokken wordt tot het kruispunt met de Frankrijkweg;

- dat de fietsoversteek ter hoogte van het kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg tevens opgeheven wordt;

- dat aangezien het kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg wordt opgeheven, de middengeleiders op de Duitslandweg tevens worden opgeheven;

- dat daarom de middengeleiders inclusief de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd worden;

 

Rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg

- dat in de huidige situatie de rotonde Duitslandweg – Denemarkenweg drie takken heeft;

- dat ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid een nieuwe aansluiting in zuidelijke richting wordt gerealiseerd op de rotonde Duitslandweg – Denemarkenweg, dat deze nieuwe weg in zuidelijke richting tevens de Frankrijkweg wordt genoemd;

- dat parallel aan de Duitslandweg ten behoeve van het nieuwe bedrijventerrein een nieuwe rijbaan wordt gerealiseerd genaamd de Luxemburgweg;

- dat bij de nieuwe aansluiting van de Frankrijkweg op de Duitslandweg hetzelfde wordt vormgegeven als de andere takken op de rotonde zodat de rijrichting en een voorrangssituatie wordt ingesteld door middel van het plaatsen van verkeerborden B6 en D1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden;

- dat op de Frankrijkweg ter hoogte van de betreffende rotonde een middengeleider wordt gerealiseerd waarbij een gebod wordt ingesteld voor alle bestuurders om aan de rechterzijde voorbij de middengeleider te gaan;

- dat deze verkeersmaatregel ingesteld kan worden door het plaatsen van verkeersborden D2-rechts van bijlage 1 van het RVV 1990 op de uiteinden van de middengeleider;

- dat ten behoeve van de oversteekbaarheid van het fietsverkeer twee fietsoversteken worden gerealiseerd over de Duitslandweg direct ten oosten en ten westen van de betreffende rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

- dat nieuwe fietsoversteken aangewezen worden als verplicht fiets/bromfietspad;

- dat een verplicht fiets/bromfietspad wordt ingesteld ter hoogte het kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg en doorgetrokken wordt richting het westen tot het verplichte fiets/bromfietspad op de Broeklandenweg;

- dat op de fiets/bromfietspaden rondom de betreffende rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg voorrangsituaties worden ingesteld waarbij het verkeer op de fiets/bromfietspaden voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Duitslandweg, de Luxemburgweg en op het fiets/bromfietspad dat aan de noordzijde van de Duitslandweg is gelegen;

- dat de fiets/bromfietspaden worden ingesteld door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990;

- dat fietsverkeer op de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg ongewenst is en aan de oost- en westzijde een fietsoversteek wordt realiseert;

- dat daarom een geslotenverklaring voor fietsen wordt ingesteld op de Frankrijkweg ter hoogte van de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg door middel van het plaatsen van verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 

Kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg

- dat in de huidige situatie het fietspad in twee richtingen gelegen ten zuiden van de Duitslandweg aansluit op de Frankrijkweg;

- dat dit betreffende fietspad in twee richtingen doorgetrokken wordt tot het kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg door middel van het verplaatsen van verkeersbord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

- dat de huidige voorrangsituatie op de Frankrijkweg ter hoogte van de fietsoversteek wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de haaientanden op de weg;

- dat op het doorgetrokken fietspad een voorrangsituatie wordt ingesteld waarbij bestuurders op het fietspad voorrang moet verlenen aan bestuurders op het kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg door middel van het plaatsen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden;

 

Kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost

- dat de Kanaalweg-Oost vanaf het kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost richting het noorden aangewezen wordt als verplicht fiets/bromfietspad;

- dat een voorrangsituatie op het kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost wordt ingesteld zodat het verkeer op de Broeklandenweg en op het vrijliggend fiets/bromfietspad voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Kanaalweg-Oost;

- dat bovengenoemde verkeersmaatregelen gerealiseerd kunnen worden door middel van het plaatsen van verkeersborden B6, D1, D2, C14, G12a en G12b van bijlage 2 van het RVV 1990, inclusief haaientanden en onderbord met daarop de symbolen dat (brom)fietsverkeer in twee richtingen rijdt;

- dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het verwijderen en plaatsen van verkeersborden B6, D1, D2, C14, G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990 het aanbrengen van haaientanden op de weg een verkeersbesluit is vereist;

 

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

 

Besluit:

 

Kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg

1. door middel van het verwijderen van verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het gebod tot het voorbijgaan aan de rechterzijde op te heffen op de Broeklandenweg en de Duitslandweg ter hoogte van kruispunt Broeklandenweg – Duitslandweg;

Rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg

1. door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden, een voorrangsituatie in te stellen waarbij al het verkeer dat de rotonde nadert vanaf de Frankrijkweg voorrang moet verlenen aan bestuurders op de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

2. door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden, een voorrangsituatie in te stellen waarbij het al verkeer op de fiets/bromfietspaden voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Duitslandweg ter hoogte van de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

3. door middel van het plaatsen van verkeerbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, een geslotenverklaring voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen aan de oostzijde van de Frankrijkweg ter hoogte van de aansluiting richting rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

4. door middel van het plaatsen van verkeersborden D1 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting in te stellen op de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg;

5. door middel van het plaatsen van verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod voor alle bestuurders het verkeersbord voorbij te gaan aan de rechterzijde in te stellen op de uiteinden van de middengeleider op de Frankrijkweg ter hoogte van de rotonde Duitslandweg - Frankrijkweg;

6. door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990, een begin en einde van een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen op de Frankrijkweg, Luxemburgweg en op de fiets/bromfietsoversteken ter hoogte van de rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg en de Luxemburgweg;

 

Kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg

1. door middel van het verwijderen en plaatsen verkeersbord G12A van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplicht fiets/bromfietspad uit te breiden aan de oostzijde van de Frankrijkweg tot aan het kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg;

2. door middel van het verwijderen van de haaientanden op de weg, de voorrangsituatie op te heffen op de Frankrijkweg ter hoogte van de fietsoversteek;

3. door middel van het plaatsen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden, een voorrangsituatie in te stellen op het fietspad bij de aansluiting op kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg;

Kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost

1. door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief bijbehorende haaientanden en onderbord met daarop de symbolen van een fietsers die van twee richtingen komen, een voorrangsituatie in te stellen waarbij het verkeer op de Broeklandenweg voorrang moet verlenen aan bestuurders op het kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost;

2. door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en G12b van bijlage 1 van het RVV 1990, een begin en einde van een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen op de Kanaalweg-Oost ter hoogte van kruispunt Broeklandenweg – Kanaalweg-Oost.

 

Situatieschets kruispunt Duitslandweg – Broeklandenweg:

Situatieschets rotonde Duitslandweg – Frankrijkweg:

Situatieschets kruispunt Luxemburgweg – Frankrijkweg:

 

Hardenberg, 17 februari 2021

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle