Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde’ en omgevingsvergunningen Rondweg 4a en 4b in Den Velde

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
17-02-2021Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde’ en omgevingsvergunningen Rondweg 4a en 4b in Den Velde

Logo Hardenberg

Bestemmingsplan

Bij besluit van 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan is bedoeld om het slopen van landschapsontsierende bebouwing en het bouwen van twee compensatiewoningen mogelijk te maken. Het gehele perceel krijgt daarbij een woonbestemming.

Omgevingsvergunningen

Bij besluit van 9 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders twee omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen van twee woningen op de percelen Rondweg 4a en 4b in Den Velde.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • -

    digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00337-VG01

  • -

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn alleen op papier in te zien.

Beroep

Vanaf vrijdag 19 februari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunningen worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen naar voren te hebben gebracht. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunningen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 17 februari 2021