VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP GEMEENTE HARDENBERG 2020

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
10-02-2021Wijziging Verordening Huishoudelijke Hulp

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.1 december 2020;

gelet op de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020;

besluit:

 • 1.

  Met ingang van 1 maart 2021 geen eigen bijdrage meer te heffen voor de in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 aangewezen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp;

 • 2.

  Artikel 15 lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 met ingang van 1 maart 2021 als volgt te wijzigen: Een inwoner is geen bijdrage in de kosten verschuldigd voor de bij verordening aangewezen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp zolang de inwoner van deze voorziening gebruik maakt;

 • 3.

  Artikel 15 lid 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020 met ingang van 1 maart 2021 als volgt te wijzigen (voor bij Verordening aangewezen algemene voorzieningen, is in lid 4 geschrapt): De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen in natura dan wel pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde inwoner of de gehuwde inwoners tezamen.

 • 4.

  De tekst van de toelichting van artikel 15 van de Verordening hierop aan te passen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 12 januari 2021.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga