Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
20-01-2021Fonds maatschappelijke initiatieven

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

 

Besluit:

De bij de “Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020 (vastgesteld bij besluit van 4 februari 2020) behorende en daarvan onderdeel uitmakende “Uitwerking Fonds maatschappelijke initiatieven op grond van artikel 3 lid 4 van de subsidieregeling Programmalijn Welzijn 2020” (“Specifieke uitgangspunten Maatschappelijk Initiatief” tot en met “Aanvullende criteria kleine culturele evenementen”) te vervangen door de hiernavolgende “Uitwerking Fonds maatschappelijke initiatieven op grond van Artikel 3 lid 4 van de subsidieregeling Programmalijn Welzijn 2020”:

 

Algemene criteria

Het project:

 • -

  heeft draagvlak in de samenleving

  dit blijkt bv uit aantal vrijwilligers, sponsoring, steunbetuigingen, grote deelname;

 • -

  draagt bij aan het versterken van de lokale samenleving en de maatschappelijke kwaliteit;

 • -

  is nieuw of nog niet eerder in die kern uitgevoerd

  het Fonds is niet bedoeld om al bestaande activiteiten te financieren (m.u.v. kleine culturele activiteiten die onder categorie A vallen);

 • -

  komt alleen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage, die niet gebruikt mag worden voor exploitatie c.q. vervanging inventaris/installatie en het uitvoeren van reguliere taken;

 • -

  krijgt geen andere gemeentelijke subsidies;

 • -

  wordt uitgevoerd door een groep/stichting/vereniging die geen winstoogmerk heeft;

 • -

  wordt niet uitgevoerd door een commerciële en/of professionele organisatie;

 • -

  is geen buurtfeest;

 • -

  is geen evenement (m.u.v. kleine culturele activiteiten die onder categorie A vallen);

 • -

  Is uitvoering van een plan, met een omschrijving van het plan en het te behalen doel.

 

3 Categorieën

 

a. kleine projecten maximale bijdrage 5.000 euro

aanvragen bij de gemeente;

verantwoording d.m.v. bewijs van uitvoering;

bijdrage maximaal 80% van de kosten.

 

b. grotere projecten bijdrage tussen 5.000 -25.000 euro

aanvragen bij de gemeente (4 deadlines per jaar);

inhoudelijke en financiële verantwoording;

bijdrage maximaal 50% van de kosten;

eigen bijdrage kan ook gedeeltelijk d.m.v. inzet vrijwilligers.

 

c. Specifiek budget per kern budget per kern afhankelijk

aanvragen bij de gemeente;

budget per kern op basis van vast bedrag per inwoner;

in kleine kernen zonder voorzieningen is het bedrag per inwoner hoger;

projecten in de kern kunnen ‘pitchen’ aan de inwoners;

ook de beoordeling vindt plaats binnen de kern;

het project (of meerdere, afhankelijk van de gevraagde bijdrage) met de meeste stemmen krijgt ondersteuning; anonieme stemming, openbare oproep in de kern, organisatie door een Plaatselijk Belang.

 

 

Het college verleent aan de afdeling Maatschappelijk Domein mandaat om te besluiten tot verlenen van subsidies van minder dan 5.000 euro.

Voor het verlenen van subsidies meer dan 5.000 euro verleent het college geen mandaat.

 

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt ingetrokken per 1 januari 2023.

   

Aldus vastgesteld*) door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 10 november 2020.

secretaris, burgemeester,

*)onder het voorbehoud dat ook de raad hiermee instemt