Verkeersbesluit openbare laadvoorzieningen gemeente Hardenberg,

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingen
Publicatiedatum:
09-12-2020Verkeersbesluit openbare laadvoorzieningen gemeente Hardenberg,

Logo Hardenberg

 

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

 

Overwegende

- dat de gemeente Hardenberg een gastvrije en duurzame gemeente wil zijn en elektrisch rijden wil stimuleren en faciliteren;

- dat de vraag naar openbare laadvoorzieningen de komende jaren zal toenemen;

- dat de gemeente Hardenberg daarom sinds 1 juli 2018 onderdeel is van de ‘Overijsselse en Gelderse slimme aanpak inzake openbare laadinfrastructuur’

- dat de concessiehouder voor een periode van 3 jaar openbare laadinfrastructuur in de gemeente Hardenberg mag realiseren;

- dat de gemeente Hardenberg alle inwoners van de gemeente Hardenberg wil faciliteren in de mogelijkheid tot het opladen van elektrische voertuigen;

- dat met het plaatsen van openbare laadpalen in nagenoeg elke kern in de gemeente Hardenberg een basisnetwerk van openbare laadvoorzieningen in de gemeente Hardenberg is ontstaan;

- dat in samenspraak met een aantal Plaatselijk Belangen de wens is uitgesproken om het netwerk van openbare laadvoorzieningen verder uit te breiden;

- dat de gemeente Hardenberg daarom een aanvullend verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van strategische laadpalen in de gemeente Hardenberg op de volgende locaties:

o Radewijk: Radewijkerweg 37 (dorpshuis)

o Hoogenweg: Hoogenweg 45 (gebouw de Hoogenweg)

o Hardenberg: Kruiwiel 15 (gemeentewerf)

- dat een openbare laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

- dat gezien behoefte aan openbaar laden in de omgeving, in eerste instantie één parkeervak gereserveerd wordt voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat wanneer in de toekomst de behoefte aan openbaar laden groter wordt, een tweede parkeervak gereserveerd kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat het gereserveerde parkeervak gerealiseerd wordt door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op één parkeervak;

- dat het treffen van de deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van het gebruik daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

 

Besluit

tot het reserveren van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op één parkeervak, op de volgende locaties;

o Radewijk: Radewijkerweg 37 (dorpshuis)

o Hoogenweg: Hoogenweg 45 (gebouw de Hoogenweg)

o Hardenberg: Kruiwiel 15 (gemeentewerf)

 

Situatieschets

 

Situatieschets openbare laadvoorziening Radewijkerweg 37 in Radewijk

 

Situatieschets openbare laadvoorziening Hoogenweg 45 in Hoogenweg

 

Situatieschets openbare laadvoorziening Kruiwiel 15 in Hardenberg

 

Hardenberg, 9 december 2020

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle