Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij De Magnolia 110-A203 Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingen
Publicatiedatum:
09-12-2020Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij De Magnolia 110-A203 Dedemsvaart

Logo Hardenberg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018 en het “Besluit ondermandaat en – volmacht gemeente Hardenberg” vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoel in artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeersweg 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Gelet op het bepaalde in artikel 15, lid 1 en artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Overwegende:

• dat er bij de gemeente Hardenberg een verzoek is ingediend om aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning De Magnolia 110-A203 in Dedemsvaart;

• dat aanvrager in het bezit is van een geldig Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

• aanvrager niet beschikt over een eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op het gebruik van openbare parkeergelegenheden;

• inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan;

• dat de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

• dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 

 

 

B E S L U I T:

1. de parkeerplaats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en gelegen nabij De Magnolia 110-A203 in Dedemsvaart door plaatsing van het bord E6 aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart;

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

• de aanvrager;

• het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

• het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

• de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

• het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

• de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de De Toren.

 

 

 

Hardenberg,23 november 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

 

Henk Tromp

Team Verkeer en Vervoer

Afdeling Openbaar Grondgebied

 

 

 

Bezwaarprocedure

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

 

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

 

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle