Beoordeling M.E.R. plicht Coevorderweg Noord 44

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningen
Publicatiedatum:
09-09-2020Beoordeling M.E.R. plicht Coevorderweg Noord 44

Logo Hardenberg

Beoordeling aanmeldingsnotitie m.e.r. voor Coevorderweg-Noord 44 in Slagharen (zaaknummer: Z2020.00010530)

Burgemeester en wethouders van Hardenberg

hebben van M.H.G. Loman en M.M.H. Loman-Schlepers op 5 augustus 2020, gewijzigd 19 augustus 2020 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. In de voorgenomen situatie zal melkrundveehouderij worden gewijzigd door aansluitend aan de bestaande ligboxenstal een nieuwe stal voor melk- en kalfkoeien te bouwen voorzien van een emissiearme vloer. Verder vinden er binnen de bestaande rundveehouderijgebouwen wat verschuivingen plaats in diersoorten en dieraantallen. Binnen de inrichting zullen 200 melk- en kalfkoeien, 96 stuks jongvee 2.997 vleesvarkens worden gehouden.

Voor de varkenshouderij worden geen wijzigingen doorgevoerd.

De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand

 

Hardenberg, 9 september 2020