Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders Wmo 2015

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
06-07-2020Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders Wmo 2015

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland,

 

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland hebben aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

 

 • 2.

  bij de aanwijzing van de directeur Publieke Gezondheid als toezichthouder de colleges van burgemeester en wethouders elk afzonderlijk de directeur Publieke Gezondheid mandaat hebben verleend om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015;

 

 • 3.

  het toezicht betrekking heeft op toetsing van de kwaliteit van de in het kader van de Wmo 2015 geboden voorzieningen aan:

  • a.

   de bepalingen uit de Wmo 2015 die hierop van toepassing zijn (uitgewerkt in het model toetsingskader Wmo van GGD GHOR Nederland);

  • b.

   de relevante bepalingen en criteria uit de Verordeningen en Besluiten maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten;

  • c.

   inkoopvoorwaarden en kwaliteitseisen in overeenkomsten en subsidiebeschikkingen van de gemeenten die van toepassing zijn op (aanbieders van) voorzieningen;

 

 • 4.

  voor het toezicht naast de bevoegdheid op grond van artikel 6:1, tweede lid, van de Wmo 2015, de algemene bevoegdheden en verplichtingen van een toezichthouder zoals die zijn vastgelegd in artikel 5:11 tot en met 5.20 van de Algemene wet bestuursrecht als kader gelden;

 

 • 5.

  de taken van een toezichthouder zijn beschreven in bijlage 1 van de Dienstverleningsovereen-komst tussen de gemeenten in regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;

 

 • 6.

  in verband met de omvang van de uit te voeren taken aanwijzing van een extra toezichthouder Wmo 2015 noodzakelijk is;

 

 • 7.

  de heer A. (Arjen) Keers met ingang van 1 maart 2020 werkzaam is voor GGD IJsselland en met ingang van deze datum kan worden aangewezen als toezichthouder Wmo 2015

 

BESLUIT:  

 • 1.

  de heer A. (Arjen) Keers met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

 •  

 • 2.

  de aanwijzing van de heer A. Keers als toezichthouder Wmo 2015 bekend te maken.

 

 

Aldus besloten op 19 juni 2020,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg