Mandaatregeling: verlening extern mandaat aan Omgevingsdienst IJsselland

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
14-04-2020Vaststellen gewijzigd geüniformeerd mandaatregister OD IJsselland

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

BESLUIT

 

Het bestaande mandaatregister van de Omgevingsdienst IJsselland te vervangen door bijgevoegd geactualiseerd en geüniformeerd mandaatregister.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

De secretaris, De burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

Bijlagen: Bijlage 1 Mandaatregister

Mandaten, machtigingen en/of volmachten t.b.v. de Omgevingsdienst IJsselland

Algemene omschrijving

Nadere toelichting

Grondslag

V = Verplicht v.w.b. de voorbereiding

Toelichting

BEPERKT MANDAAT

REGULIER MANDAAT

Algemene mandaten

Wet openbaarheid van bestuur

Beslissen omtrent verzoeken om informatie alsmede het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wob met betrekking tot informatie die de OD IJsselland onder zich heeft in het kader van de uitoefening van een gemandateerde taak/bevoegdheid.

Wob

 

 

nee

ja voor gemandateerde taak zonder instructie; nee alle overige info

Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden

besluiten tot vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag)

art. 4:5 en 4:6 Awb

 

 

nee

ja

 

Besluiten tot afwijzende beschikking (na zienswijze)

art. 4:7 en 4:8 Awb

 

 

nee

ja

 

besluiten tot opschorten beslistermijn

afdeling 4.1.3 Awb

 

 

nee

ja

 

Behandeling van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard

 

 

 

nee

ja

Mandaten m.b.t. Vergunningen en meldingen

De processen, handelingen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hiernaast beschreven formele bevoegdheden

Beschikkingen tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.1, eerste lid, onder e en 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

v

 

 

 

 

Beschikkingen tot het ambtshalve wijzigen van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

v

 

 

 

 

Beschikkingen tot het ambtshalve intrekken van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

v

 

 

 

 

Beoordelen van meldingen oprichten of veranderen inrichting ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenebsluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

 

 

 

 

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om maatregelen van gelijkwaardig niveau te mogen treffen ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenebsluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.40a, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

 

 

 

 

Stellen van (maatwerk)voorschriften als bedoeld ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenebsluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

 

 

 

 

Beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 9 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Besluit bodem-kwaliteit

v

 

 

 

 

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM

Art. 2 lid 1 onder 1 Wabo jo art. 2.2a Bor

v

 

 

 

 

Beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Paragraaf 1.7 bouwbesluit 2012 m.b.t. tot asbestverwijderinhg

 

 

 

 

INTAKE

Intake enkelvoudige omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit milieu

Ontvangen digitale aanvraag omgevingsvergunning meervoudig via OLO loket

art. 4.3 lid 1 Bor

 

 

nee

ja

 

Publiceren van de aanvraag

3.8. Wabo

 

 

nee

ja

 

Opstellen intrekkingsbrief

 

 

 

nee

ja

 

Versturen intrekkingsbrief

 

 

 

nee

ja

 

Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Art. 3.1 lid 3 Wabo

 

 

nee

ja

TOETS INDIENINGSVEREISTE

Toets indieningsvereisten enkelvoudige omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit milieu

verlengen van de termijn voor het beslissen op een aanvraag met maximaal 6 weken

art. 3.9 lid 2 van de WABO

v

 

Ja

Ja

 

Schriftelijk verzoek om informatie aan waterschap of sprake is van verplichte coördinatie

art. 3.16 WABO van aanvragen om vergunning o.g.v. deze wet en o.g.v. art 6.2 Waterwet

v

 

Ja

Ja

INHOUDELIJKE BEHANDELING

Inhoudelijke behandeling van de enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu

Uitzetten behandeling advisering VVGB

3.11 lid 1 Wabo

v

 

ja

ja

PROCEDURE/OPMAKEN BESCHIKKING EN BESLUITEN

Opstellen (ontwerp)besluit en doorlopen formele procedure voor een aanvraag enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu

Verzenden ontwerpbesluit met alle bijlagen naar alle betrokken partijen

 

v

 

Ja

Ja

 

Publiceren van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

 

v

 

Ja

Ja

 

Ondertekenen en verzenden eind-besluit

 

v

 

Ja

Ja

 

Ondertekenen en verzenden reactie op de zienswijzen

 

v

 

Ja

Ja

 

Publiceren van de terinzagelegging van het eindbesluit

 

v

 

Ja

Ja

 

Besluit tot het verlengen van de beslistermijn

Artikel 3:18 Awb

v

 

Ja

Ja

 

Publiceren besluit verlengen beslistermijn

 

v

 

Ja

Ja

 

Beslissen op een aanvraag om vergunning

 

v

 

nee

ja

 

Behandeling van onderzoeksrapporten en besluiten op instemmingsverzoeken op basis van voorschriften voor het onderdeel milieu van een omgevingsvergunning

 

v

 

ja

ja

Inhoudelijk behandelen meldingen Activiteitenbesluit oprichten of veranderen inrichting

Besluiten tot het opleggen van (maatwerk)voorschriften

Artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer

v

 

ja

ja

 

Besluit om naar aanleiding van een melding ingevolge het Activiteitenbesluit te vragen om een onderzoeksrapport

 

v

 

ja

ja

Bouwbesluit

Besluiten met betrekking tot sloopmeldingen indien daarbij asbest wordt verwijderd

Artikel 1.26 (sloopmelding) 1.29 (nadere voorwaarden) en 1.30 wijziging nadere voorwaarden) bouwbesluit 2012

v

 

nee

ja

MER

Milieueffect rapportage

Besluiten als bedoeld in artikel 7.17 lid 1 Wm inhoudende het bepalen of, voor een activiteit of besluit met betrekking tot een inrichting als aangegeven in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, op grond van bijzondere omstandigheden waaronder deze worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt

artikel 7.17 lid 1 Wm

 

 

nee

ja

Mandaten m.b.t. toezicht en handhaving

De processen, handelingen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering, voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hiernaast beschreven taken en bevoegdheden

Toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en activiteiten.

Titel 5.2 Awb Toezicht.

v

 

 

 

 

Handhaving van de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en activiteiten

 

 

 

 

 

 

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit Milieubeheer

 

v

 

 

 

 

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 

 

 

 

 

 

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht en op het ketentoezicht op de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Titel 5.2 Awb. Toezicht

v

 

 

 

 

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht en op het ketentoezicht op de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 5.2 Awb jo Artikel 5.32 Awb.

 

 

 

 

TOEZICHT

 

Opstellen en ondertekenen controle brief n.a.v. bevindingen:

1.     alles akkoord

2.    ambtelijke waarschuwing en hersteltermijn

 

v

 

nee

ja

 

Indien bij hercontrole gebleken: niet akkoord: overgaan tot handhavingsactie

 

v

 

nee

ja

HANDHAVING

Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden:

Opleggen van herstelsancties in de vorm van een last onder dwangsom (met uitzondering van het invorderen van dwangsommen)

Afdeling 5.3.2. Awb jo paragraaf 5.4 Wabo

v

De bandbreedte van de bevoegdheid wordt per partner nader vastgelegd d.m.v. nadere instructie

nee

ja, met instructie

 

Opleggen van herstelsancties in de vorm van (een last onder) bestuursdwang

Afdeling 5.3.1 Awb jo 125 Gem. wet en paragraaf 5.4 Wabo

v

De bandbreedte van de bevoegdheid wordt per partner nader vastgelegd d.m.v. nadere instructie

nee

ja, met instructie

 

Besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving

 

v

 

nee

ja

Mandaten m.b.t. specialistische milieutaken

Bodem

Schriftelijk verzoek uitbrengen offerte bodemonderzoek

 

v

 

nee

ja

 

Goedkeuren plan van aanpak i.v.m. bodemsanering WBB

 

v

 

nee

ja

 

Vaststellen dat melding o.g.v. Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit

 

v

 

nee

ja

 

Beoordelen (goedkeuren) bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag

 

v

 

nee

ja

 

Besluiten inzake saneringsverslag/nazorgplan

 

v

 

nee

ja

 

Het afhandelen van meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen

 

 

 

ja

ja

Geluid

 

 

v

Geen mandaten

 

 

Luchtkwaliteit (lucht en geur)

 

 

v

Geen mandaten

 

 

Externe veiligheid

Het aanleveren van gegevens over inrichtingen ten behoeve van het actueel houden van de risicokaart.

 

v

 

ja

ja

Asbest

 

 

v

Geen mandaten (zie vergunningen)

 

 

Afval

provinciale bevoegdheid

 

 

nader overleg volgt

 

 

Afvalwater specifiek

 

 

 

Geen mandaten

 

 

Energie en duurzaamheid

Het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, welke door inrichtingen is verstrekt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer.

 

v

 

ja

ja

Milieuzonering

 

 

 

Geen mandaten

 

 

Juridisch vergunningverlening

 

 

v

geen mandaten