Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Appartementen De Vechtspille’ en beschikking omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan De Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
11-03-2020Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Appartementen De Vechtspille’ en beschikking omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan De Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in Hardenberg

Logo Hardenberg

Bestemmingsplan

Bij besluit van 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Appartementen De Vechtspille’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel tegenover de Kruserbrink 46 t/m 68 in Hardenberg (genoemd De Vechtspille) en voorziet in de bouw van een appartementencomplex. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Omgevingsvergunning

Op 26 februari 2020 is de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan De Vechtspille 1 t/m 25 (doorlopend) in Hardenberg verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het uitwerkingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 12 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • -

    het uitwerkingsplan digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.UWP00005-VG01

  • -

    op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan en ontwerp omgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 11 maart 2020