Regionale Energiestrategie West-Overijssel

De gemeente Hardenberg werkt samen met andere gemeenten, de provincie en waterschappen in West Overijssel aan een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is.

Lees de de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die op 31 januari 2023 bekendgemaakt is.

Hieronder een opsomming waar de RES mee bezig is:

De energietransitie

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardas vrijkomen. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie. Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van deze energietransitie. Ons landschap verandert, we koken in de toekomst niet meer op gasfornuizen en de warmte in ons huis komt niet meer van een cv-ketel gestookt op aardgas. Veranderen is lastig en moeilijk. Toch is het nodig om in de toekomst te kunnen wonen en werken in een leefbaar klimaat. Tegelijkertijd levert de energietransitie ons ook iets op! Naast een beter leefklimaat zijn er ook economische kansen en kansen om onze dorpen, wijken en buurten te verbeteren.

Grootschalig duurzame energie opwekken

We gaan in Nederland grootschalig duurzame energie opwekken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor energie) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Voorlopig gaan we daarbij landelijk uit van zon en wind: zonnepanelen en windmolens dus.

Een samenwerkingsverband in West-Overijssel

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen elk een Regionale Energiestrategie: de RES. Hardenberg doet dat in West-Overijssel in een samenwerkingsverband van elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo. In dat samenwerkingsverband werken we samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio. 

Wat staat er in de RES?

In de RES geven samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Van concept-RES naar RES 1.0

Eind april 2020 hebben alle colleges van B&W in Overijssel de Dagelijks Besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel ingestemd met het indienen van de concept-RES West Overijssel. Het Rijk beoordeelt of alle plannen van de 30 regio’s bij elkaar opgeteld voldoende is. Het concept wordt verder uitgewerkt tot een RES 1.0 dat op 1 juli 2021 vastgesteld moet zijn door alle gemeenteraden van West-Overijssel, Provinciale Staten van Overijssel en de algemeen besturen van de waterschappen. Elke twee jaar bekijken we of de plannen nog kloppen of dat we de strategie bij moeten stellen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken zijn waarmee we net zoveel energie kunnen opwekken als met zon en wind. In 2030 moeten de plannen uit de RES 1.0 uitgevoerd zijn. We vinden het belangrijk dat onze eigen regio zo veel mogelijk betrokken is bij de bouw van de windmolens en zonneparken. Daarom streven we er naar dat minimaal 50% van de plannen in lokaal eigendom gerealiseerd wordt.

De bijdrage van de gemeente Hardenberg aan de RES

De gemeente Hardenberg werkt al jarenlang een duurzame toekomst en blijft dat ook doen. De plannen voor de gemeente Hardenberg staan in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg voor de periode 2020 tot en met 2024. Dit meerjarenprogramma vormt het kader voor de inbreng van de gemeente Hardenberg in de Regionale Energiestrategie voor West-Overijssel.
In het meerjarenprogramma van de gemeente Hardenberg staat voor het opwekken van duurzame energie het volgende doel: de gemeente wil in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebruikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. In 2050 wil de gemeente alle energie duurzaam en fossielvrij opwekken.
Om dit doel te halen is ook in Hardenberg het grootschalig opwekken van windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa noodzakelijk. De projecten die hiervoor al zijn gestart, lopen de komende jaren door. Zo verkent een omgevingsadviesgroep de mogelijkheden voor windmolens in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Ook de locatie in het bosgebied langs de N36 ten zuiden rotonde De Witte Paal in het bos bij Diffelen blijft in beeld als mogelijke locatie voor windmolens.  
Voor het opwekken van zonne-energie worden vooral daken gebruikt. De gemeente gaat terughoudend om met zonnepanelen op landbouw- of natuurgrond.
In het meerjarenprogramma is ook aandacht voor wat de energietransitie betekent voor mobiliteit, het bedrijfsleven en de landbouw. Daarnaast zijn ‘klimaatadaptatie’ en ‘circulariteit’ belangrijke thema’s voor de komende jaren.

Meer informatie

Op de website van de RES Overijssel kunt u meer informatie vinden over de Regionale Energiestrategie West-Overijssel: www.reswestoverijssel.nl