Duurzaam Hardenberg

Meerjarenprogramma

Een energieneutraal Hardenberg. Dat is de uiteindelijke doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg.

Meer informatie

Gemeentelijke projecten

Bij projecten of plannen is er nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid. Hiermee wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven.

Meer informatie

Mobiliteit

Met gemeentelijk voertuigen wordt ervaring opgedaan met elektrisch en hybride vervoer, gebruik van aardas, biobrandstof en bio-ethanol.

Meer informatie

Duurzame energie

Initiatieven voor duurzame energieproductie in de gemeente worden ondersteund, ook als het gaat om planologische inpassing.

Meer informatie

Duurzaam ondernemen

De gemeente werkt intensief samen met het bedrijfsleven, waarbij de gemeente een stimulerende en faciliterende rol inneemt.

Meer informatie

Energieloket

De gemeente Hardenberg informeert via het Energieloket West-Overijssel huiseigenaren over energiebesparende maatregelen en duurzame energie.

Meer informatie