Zoektocht nieuwe burgemeester

Vanwege het vertrek van Peter Snijders is een vacature ontstaan voor de functie van burgemeester van de gemeente Hardenberg. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester loopt op dit moment.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 december 2019 is de profielschets vastgesteld. Ook is de vertrouwenscommissie ingesteld voor de benoeming van de burgemeester van Hardenberg. U kunt de raadsvergadering terugkijken verderop op deze pagina.

Bekijk de agenda van de raadsvergadering van 17 december

De profielschets bevat de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester in zijn verschillende rollen moet voldoen. Op basis van deze schets kunnen kandidaten tijdens de procedure op eenduidige wijze met elkaar worden vergeleken.

Door middel van een digitale vragenlijst en een interactieve bijeenkomst is in november inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen, organisaties en stichtingen gevraagd om input te leveren voor de profielschets.

Hoe verder

De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. 

Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Hardenberg bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Hardenberg verwacht zijn nieuwe burgemeester in juni van dit jaar. 

Uitstel benoemingsprocedure

Vanwege het coronavirus is de lopende benoemingsprocedures uitgesteld. Dit betekent dat waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers het ambt blijft waarnemen totdat er alsnog een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester komt. Voor de procedures voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester betekent dit dat de termijnen van benoeming worden verschoven.