Coalitieakkoord - Knooppunt Hardenberg

U leest in thema 'Knooppunt Hardenberg' over de volgende onderwerpen:

Een nieuwe economische koers

De gemeenteraad heeft pas geleden een nieuwe economische koers vastgesteld voor de gemeente Hardenberg. Een koers waarbinnen economische ontwikkeling maximaal ten dienste staat aan de welvaart in brede zin voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Hardenberg. Deze coalitie onderschrijft die nieuwe economische koers van harte en blijft daar ook invulling en uitvoering aan geven.

Het belang van regionale samenwerking

De toekomst van de gemeente Hardenberg realiseren we uiteraard niet alleen. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Het besef bij de nieuwe coalitie is groot dat de gemeente Hardenberg niet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van grotere netwerken. Dit wordt in belangrijke mate verklaard door de ligging van de gemeente Hardenberg. Waarbij we de verbindende schakel vormen tussen de regio's Zwolle, Drenthe, Twente en Duitsland.

Mede vanwege de strategische ligging van de gemeente Hardenberg is er de wil én de noodzaak om samen te werken. Dat heeft zich in de afgelopen periode geuit in het voortzetten van de samenwerking binnen de Regio Zwolle en in de deelname aan de Dutch TechZone. Bovendien neemt de gemeente Hardenberg met succes deel aan twee regiodeals: de regiodeal Regio Zwolle en de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. De gemeente Hardenberg heeft zich in diverse regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld tot vanzelfsprekende partner met een uitstekende bestuurlijke positie. Dit is van belang voor de gemeente Hardenberg om ook in de toekomst vitaal en ondernemend te blijven. Behoud van de streekfunctie van Hardenberg is daarbij essentieel. Daarom onderschrijven wij het belang van een voortdurende bestuurlijke inzet bij regionale vraagstukken die medebepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Hardenberg.

(Boven)lokale bereikbaarheid

De ligging van de gemeente Hardenberg ten opzichte van de regio’s Zwolle, Drenthe, Twente en ook Duitsland biedt veel kansen. Ten opzichte van deze regio's willen we onze bereikbaarheid behouden en verbeteren. Daarvoor zijn goede verbindingen nodig, zowel per trein, auto als fiets. Zwolle, Almelo en Emmen moeten binnen een half uur te bereiken zijn, via comfortabele wegen. Daarnaast vinden we de (OV-)bereikbaarheid tussen de verschillende kernen belangrijk. Daarom nemen wij deel aan een pilot met de provincie Overijssel waarbij we samen de haalbaarheid van vormen van openbare mobiliteit in het landelijk gebied en tussen kernen onderzoeken.

Spoorverbindingen

Ook op het spoor zijn verbeteringen nodig. Daarom willen we ons actief inzetten bij de lobby voor realisatie van de Nedersaksenlijn. De directe spoorverbinding van Enschede, via onder andere Hardenberg, naar Groningen. De gemeente is bereid om daarin te investeren en daarmee bij te dragen aan (een versnelling van) het proces. Ook de kwaliteit van het vervoer op de Vechtdallijnen verdient aandacht.

Goede spoorverbindingen vragen om goede stations. Overstappen op fiets, bus of auto wordt zo aantrekkelijker. We maken de stations Gramsbergen, Hardenberg en Mariënberg klaar voor de toekomst. Ook in Bergentheim vergroten we de bereikbaarheid, door daar een haltevoorziening te realiseren die als ‘mobiliteits-hub’ kan dienen en die op termijn ook als treinhalte kan fungeren. We willen op basis van een gedragen plan stevig investeren in het station en de stationsomgeving van Hardenberg. Waar andere betrokken partijen zoals ProRail en de Provincie Overijssel ook aan meebetalen. Zo wordt de stationsomgeving van Hardenberg een overstappunt van regionale betekenis.

Bereikbaarheid via de weg en fietsverbindingen

Als het gaat om bereikbaarheid via de weg, vinden wij verkeersveiligheid van groot belang. De gemeente zet zich daarom in voor verbetering van de verkeersveiligheid van de N36, waarbij wij gaan voor de lobby van N36 naar A36. Daarnaast realiseren we goede en veilige fietsverbindingen tussen de verschillende kernen. Goede verlichting van de fietspaden in het buitengebied is belangrijk, ook voor de sociale veiligheid. Dit betrekken we bij de uitwerking van het onderdeel fietsinfrastructuur binnen het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) en het gemeentelijk Fietsplan. Daarbij kijken we ook naar innovatieve oplossingen, zoals slimme straatverlichting. Ook goede recreatieve fietsverbindingen vinden wij belangrijk, omdat die mede het aantrekkelijke imago van de gemeente Hardenberg bepalen.

U vindt het complete coalitieakkoord 2022 - 2026 onderaan de pagina 'Coalitieakkoord' als PDF-bestand.