Coalitieakkoord - Hardenberg in ontwikkeling

U leest in thema 'Hardenberg in ontwikkeling' over de volgende onderwerpen:

Gemeente Hardenberg en haar omgeving

De gemeente Hardenberg is er in de afgelopen jaren in geslaagd om een stevige positie in te nemen en een duidelijke koers uit te zetten. In onze Omgevingsvisie zijn verleden, heden en toekomst van de gemeente Hardenberg beschreven met een terug- en vooruitblik van elk 20 jaar. Dat betreft niet alleen de ruimtelijke ontwikkeling, maar juist ook de verbinding daarvan met actuele sociaalmaatschappelijke vraagstukken. De Omgevingsvisie vormt bovendien de basis voor de met elkaar samenhangende visies en daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s, met acties die van betekenis zijn voor inwoners en ondernemers. Zoals de nieuwe economische koers voor Hardenberg, het programma wonen, het programma mobiliteit en het meerjarenprogramma duurzaamheid. Wij onderschrijven deze visies met overtuiging en baseren onze beleidsuitgangspunten in dit coalitieakkoord dan ook mede op de Omgevingsvisie.

Volkshuisvesting, bouwen en wonen

De gemeente Hardenberg biedt veel ruimte. Daar hoort in alle kernen een passend woningaanbod bij. Voor het aantal te bouwen woningen sluiten wij aan bij het door de raad vastgestelde programma Wonen. Op basis van de versnellingsstrategie worden 400 woningen per jaar gebouwd. Het toevoegen van deze woningen vraagt ook om ondernemerschap en innovaties van inwoners en bedrijven. Deze aanzienlijke uitbreiding op het gebied van bouwen en wonen heeft een positief effect op de directe- en indirecte werkgelegenheid. Wat de sociaaleconomische positie van de gemeente Hardenberg verder versterkt.

De gemeente houdt rekening met de verschillende (woon)behoeftes en neemt de regie. Zo zorgen we dat starterswoningen beschikbaar blijven voor starters. Het is van belang om de onderkant van de woningmarkt te beschermen. Voor de sociale huur maken we daarom adequate prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties over energiebesparing en -innovatie.

Tegelijk moet het woningaanbod voldoende divers en kwalitatief goed zijn. Ook de kwaliteit van de woonomgeving is van groot belang. Bij een gezonde leefomgeving voor jong en oud horen ruime groenvoorzieningen, toegankelijke bovenwijkse voorzieningen en een goede infrastructuur.

Centrumontwikkeling

De centra van Dedemsvaart en Hardenberg verdienen een verdere kwaliteitsimpuls, waarin sfeer, beleving en ontmoeting centraal staan. Voor Dedemsvaart richt een update van het centrumplan zich op het gebied rond de Markt en de Wisseling, in combinatie met de Hoofdvaart. Voor Hardenberg wordt gedacht aan onder andere vernieuwing van theater De Voorveghter, uitbreiding van de haven en verfraaiing van de Markt. Naar deze onderdelen wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, die de richting en uitvoering van de plannen bepaalt.

Bij de uitvoering van deze plannen hoort ook vergroening van het centrum. Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit verdienen namelijk (juist) aandacht in bebouwd gebied en bij gemeentelijke eigendommen. Dit kan vaak hand in hand gaan met klimaatmaatregelen. Wij geven bijzondere aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, extreme buien en hittestress. Bijvoorbeeld door verstening tegen te gaan en het verbeteren van watermanagement.

Daarnaast ondersteunen we natuurlijk de ontwikkelingen van middelgrote kernen als Balkbrug en Slagharen. En uiteraard mogen ook de overige kernen op onze voortdurende aandacht en oprechte steun rekenen. Daarom zetten wij het gebiedsgericht werken met daaraan gekoppelde gebiedswethouders voort en zetten wij tegelijkertijd in op de ontwikkeling van modern en adequaat kernenbeleid.

Landbouw(-ontwikkeling)

De landbouw (agro en food) is één van de drie economische topsectoren in de gemeente Hardenberg. Het gaat daarbij om de agrarische bedrijven zelf en om al de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven die functioneren dankzij de landbouw en veehouderij. Gelet op de grote maatschappelijke opgaven waar de sector voor staat, verdient de landbouw waardering en versterking. Wij willen dat de gangbare landbouw maximale ruimte wordt geboden binnen het gemeentelijke beleid, omdat de sector al te maken heeft met veel provinciale, landelijke én Europese regels. Datzelfde geldt natuurlijk voor die landbouwbedrijven die bijvoorbeeld kiezen voor biologische landbouw.

Energiebesparing en energie-innovaties zijn ook van belang op het agrarische bedrijf. Daar waar agrarische ondernemers willen innoveren op en rond het eigen landbouwbedrijf zal de gemeente dat stimuleren en ondersteunen.

De toekomstige en duurzame ontwikkeling van de landbouw vraagt letterlijk en figuurlijk ruimte. Grootschalige zonnevelden staan hiermee op gespannen voet. Aan grootschalige zonnevelden op landbouwgrond wordt daarom in deze raadsperiode in principe niet meegewerkt. De zonneladder (met een voorkeursvolgorde voor locaties voor zonne-energie installaties) is dan aan de orde. Deze is vanzelfsprekend ook aan de orde bij de beoordeling van andere initiatieven.

Vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied

Ons landelijk gebied is gevarieerd en heeft bijzondere natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het unieke karakter van het Vechtdal en het Reestdal wordt door velen gewaardeerd. Door zijn omvang biedt het landelijk gebied letterlijk veel ruimte. Waarbij de vrijetijdseconomie ons visitekaartje is. Recreatie, natuur en water gaan daarbij hand in hand. Het landelijk gebied maakt vanwege diverse ontwikkelingen een transformatie door. Waarbij het de uitdaging is om het landelijk gebied vitaal te houden. Wij zetten ons in voor een gezonde balans tussen de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van het landelijk gebied. Daarbij maken we gebruik van de regeling ‘Erven met kwaliteit’ en de inzet van ervencoaches, die erfeigenaren als onafhankelijk en eerstelijns adviseur ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Ons doel is een gezond platteland, een goede biodiversiteit en een toekomstbestendig landschap.

Mede dankzij de verbindende kracht van de Vecht, biedt het Vechtdal veel kansen om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven van de komende jaren. Daarom gaan we door met onze deelname aan het programma ‘Ruimte voor de Vecht’.

Aangenaam Hardenberg

Kunst en cultuur bepalen mede het karakter, de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de gemeente Hardenberg. Ze geven de gemeente kleur en zijn van wezenlijk belang voor een goed verblijfs- en vestigingsklimaat, op het gebied van wonen, werken en recreëren. Wij werken aan een nieuwe gemeentelijke visie op Kunst en Cultuur. Onderdeel van deze visie is in ieder geval de maatschappelijke en educatieve rol van de bibliotheken.

Ook evenementen zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de gemeente Hardenberg. Daarom blijven wij ruimhartig ondersteuning bieden aan evenementen en streven wij naar de ontwikkeling van aansprekende evenementen.

Veilig Hardenberg

Ook de gemeente Hardenberg heeft te maken met ondermijning en criminaliteit, toenemende digitale onveiligheid en groeiende problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze vraagstukken zijn vaak complex en raken verschillende beleidsthema’s. Dit vraagt om een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente een regierol vervult. In afstemming met (veiligheids-) partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen en Samen Doen, werken wij toe naar een integraal veiligheidsplan. Daarin zal extra aandacht komen voor de noodzaak om specifieke vraagstukken bovenlokaal op te pakken.

Voor de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen is in 2020 de pilot ‘RE-ACT!’ gestart, die tot en met 2022 loopt. De tussenevaluatie van de pilot laat positieve resultaten zien. Wij gaan ervan uit dat de nog uit te voeren eindevaluatie in 2022 wederom een positief beeld geeft. Die aanpak zetten we daarom voort en zo mogelijk verbreden we die.

U vindt het complete coalitieakkoord 2022 - 2026 onderaan de pagina 'Coalitieakkoord' als PDF-bestand.