Landelijke regelingen

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Op deze pagina leest u meer over deze maatregelen voor bedrijven en zelfstandige ondernemers.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Ondernemers in de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden. De tegemoetkoming kan vanaf medio juni worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die rechtstreeks worden getroffen door de maatregelen van het kabinet kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Met deze bijdrage kunt u uw vaste lasten betalen. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 om 17.00 uur een aanvraag indienen op de website van de RVO. U ontvangt de tegemoetkoming zo snel mogelijk nadat u de aanvraag hebt ingediend.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als u omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Het UWV geeft een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel mag worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is vanaf 6 april 2020 opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend.

Verlenging en aanpassing
Vanaf 6 juli 2020 kunt u ook een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

Uitkering levensonderhoud
Als zelfstandig ondernemer kunt u, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Uitkering bedrijfskapitaal
Met de Tozo-regeling kunt u ook een een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan tot maximaal € 10.157. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. De rente bedraagt 2%. De looptijd is maximaal 3 jaar.

Een aanvraag voor de Tozo kunt u indienen bij het Regionaal bureau zelfstandigen. Voor meer informatie over deze ondersteuning mailt u naar ondernemen@hardenberg.nl. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De aanvragen lopen via de website van de gemeente Maastricht.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Het aanvragen van uitstel van belasting wordt eenvoudiger voor ondernemers. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u als ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Verlenging maatregel
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeft u niet te voldoen. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Krijgt u als ondernemer geen bankleningen en bankgaranties? Dan kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) van het ministerie van EZK.

Met deze regeling krijgt zowel het MKB als grote ondernemingen een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Met een minimum van € 1,5 miljoen en een maximum van tijdelijk € 150 miljoen per onderneming.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Land- en tuinbouwbedrijven krijgen een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Deze tijdelijke verruiming van de BL wordt binnenkort voor agrarisch ondernemers opengesteld.

Stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.

Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Agrarische sector

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen. 

Ondernemers binnen de sierteeltsector en voedingstuinbouw die – door de coronacrisis – van maart tot en met mei 2020 meer dan 30% aan omzet mislopen, kunnen voor 70% van de omzetderving voor een aanzienlijk deel compensatie aanvragen. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen   niet meer verwerkt kunnen worden tot frites.

De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie. 

Corona-Overbruggingslening (COL)

Groeibedrijven, zoals startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers, kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Het overbruggingskrediet vraagt u aan op de website van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's).

Compensatieregeling getroffen sectoren

Voor een aantal getroffen sectoren, zoals de horeca en reisbranche, komt een compensatieregeling beschikbaar. Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

(Uitstel) betaling van belastingen

Bent u ondernemer of zzp'er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. De mogelijkheden leest u op de website van de Belastingdienst.

Verruiming exportkredietverzekeringen

Voor de internationale handel zijn aanvullende maatregelen genomen. Om deze handel zoveel mogelijk op gang te houden, zijn de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. Ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden nu gedekt.

Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt.

Overzicht regelingen

Klik op de afbeelding voor de PDF-versie.

Overzicht met regelingen

Het Bedrijventeam helpt

Bent u ondernemer of zelfstandige in de gemeente Hardenberg? En heeft u vragen rondom het coronavirus? Mail het Bedrijventeam op ondernemen@hardenberg.nl.