''Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 142 Balkbrug, Elfde Wijk 18 Rheezerveen” en Besluit vaststelling hogere grenswaarden - vastgesteld

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 142 Balkbrug, Elfde Wijk 18 Rheezerveen”.  Bij de vaststelling is er niks aangepast aan het ontwerp. Er zijn ook geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Bestemmingsplan

We leggen het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit vanaf donderdag 22 september 2022 ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over de Zwolseweg 142 in Balkbrug (kadastraalnummer AVEoo - G - 4827). Het heeft als doel om de bouw van één woning mogelijk te maken. En om de agrarsiche bestemming (bouwvlak) van Elfde wijk 18 in Rheezerveen om te zetten naar woondoeleinden. Dit onder voorwaarden dat het de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. 

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Vanaf donderdag 22 september 2022 ligt ook het vastgesteld besluit vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting, ter plaatse van de te realiseren woning aan de Zwolseweg 142, Balkbrug ten gevolge van wegverkeerslawaai van de N377 aan de zijgevels 53dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De waarde voor de maximale te ontheffen geluidbelasting wordt overschreden aan de noordzijde, hier wordt 57dB gemeten. Door het toepassen van een dove gevel kan deze zijde worden vrijgesteld en gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet op een “dove gevel”. Een dove gevel is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vierde lid Wgh. Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden, het toepassen van de dove gevel en het nemen van gevelmaatregelen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 22 september 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00397-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het besluit vaststalling hogere grenswaarden kunt u ook bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg bekijken. 

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 23 september 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.