Slagharen, Herenstraat 45-47 - vastgesteld

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Slagharen, herontwikkeling Herenstraat 45-47" vastgesteld. Er is hierbij niets veranderd aan het ontwerp. 

Het bestemmingsplan gaat over het perceel Herenstraat 45-47 (voorheen Zwarte Markt) in Slagharen. Het is bedoeld om de bouw van grondgebonden wongingen en een appartementencomplex mogelijk te maken.

Bij besluit van 12 juli 2022 hebben burgemeester en wethouders het besluit vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder vastgesteld.

Het besluit vaststelling hogere grenswaarden is vastgesteld omdat ter hoogte van enkele te bouwen appartementen de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde zal overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 28 juli 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00370-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Beroep instellen

Vanaf vrijdag 29 juli 2022 kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep instellen kan door een ondertekende brief te sturen met uw naam, adres en contactgegevens, de datum, een omschrijving van de besluiten waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van State. Let op: beroep kan niet worden ingesteld per e-mail.

De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot de besluiten bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.