Herinrichting Vechtdal - Vechtrijk Gramsbergen - Nevengeul

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse besluiten voor de herinrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 16 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023.

Toelichting

In 2007 hebben de gebiedspartners rond de Vecht, waaronder waterschap Vechtstromen, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, het programma 'Ruimte voor de Vecht' gestart. Doelen hiervan zijn waterveiligheid, een sociaaleconomisch impuls en het integraal realiseren van de natuuropgaven. In 2019 hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente een participatietraject doorlopen met als resultaat de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie bevat streefbeelden en is in 2020 gepresenteerd aan de inwoners van Gramsbergen, de stakeholders en bestuurders. In de visie staan de volgende onderdelen:

 1. Nevengeul en uiterwaard Vecht bij Gramsbergen
 2. Verlegging Vecht met aanlegsteigers
 3. Stadsfront
 4. Entree Gramsbergen
 5. Gat van Joosten
 6. Vechtoevers, zuidelijk deel
 7. Natuur-inclusieve landbouw

Op dit moment zijn de onderdelen 2 ‘Verlegging Vecht met aanlegsteigers’ en 3 ‘Stadsfront’ uitgewerkt. De uitwerking van onderdeel 2 voorziet in de aanleg van een halve meander en in aanlegvoorzieningen. De gemeente is initiatiefnemer. De onderdelen samen betreffen de aanleg van een aantrekkelijk gebied in het zuidelijke winterbed van de Vecht, waarin de beleving van de Vecht naar Gramsbergen wordt gebracht en waarin ruimte is voor dagrecreatie. Het gaat om het winterbed ten zuiden van de Vecht in Gramsbergen, ter hoogte van De Anerdijk tot halverwege de Goordijk.

Voor dit project zijn meerdere besluiten nodig. De ontwerpbesluiten hebben gezamenlijk ter inzage gelegen in augustus-september 2022. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Nu zijn hierover besluiten genomen.

De juridische basis van de gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.32) en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 1 maart 2022. De besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening). Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 3.29 lid 2 Algemene wet bestuursrecht).

Wat ligt ter inzage?

De volgende besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik - Gramsbergen’;
 • Omgevingsvergunning ‘Nevengeul’ voor de activiteit bouwen van een in- en uitlaatconstructie ten behoeve van de nevengeul.

Bevoegd gezag waterschap Vechtstromen:

 • Projectplan Waterwet, Vechtrijk Gramsbergen.

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

 • Ontgrondingsvergunning Nevengeul
 • Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten) Nevengeul.

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties, alleen op afspraak:

 • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg; maak een afspraak bij de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523;
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak via telefoonnummer 088 220 33 33.

U kunt de besluiten ook digitaal bekijken via de volgende websites:

De besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening). Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 3.29 lid 2 Algemene wet bestuursrecht).

Wie kunnen beroep instellen?

 • Belanghebbenden;
 • Niet-belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend.

Wanneer kunt u beroep instellen?

In de periode van vrijdag 17 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 (artikel 6.8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 Algemene termijnenwet).

Hoe kan beroep worden ingesteld?

Hoe u beroep in kan stellen leest u op de website van de Raad van State:

 • Door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U stuurt een kopie van het besluit mee met het beroepschrift. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Door een fax te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U ondertekent het beroepschrift voordat u het faxt naar 070 - 365 13 80. U stuurt een kopie van het besluit mee. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Via het Digitaal loket op de website van de Raad van State; dit is alleen mogelijk voor inwoners die beschikken over een DigiD. In het Digitaal Loket kunt u bijlagen uploaden.

Let op: beroep instellen per e-mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde wijze als beroep. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Let op! Crisis- en herstelwet van toepassing

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift de beroepsgronden moeten worden aangegeven. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen over het plan Nevengeul De Haandrik – Gramsbergen kunt u terecht bij waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088 220 33 33.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.