Eerste Schansweg 7, Balkbrug - vastgesteld

Op 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Eerste Schansweg 7, Balkbrug" gewijzigd vastgesteld.

De wijzigingen gaan over de buitenopslag. In de regels is het begrip buitenopslag toegevoegd. En een voorwaardelijke verplichting tot het opheffen van de buitenopslag is toegevoegd.

Het bestemmingsplan gaat over de Eerste Schansweg 7 in Balkbrug. Het maakt de bouw van een nieuwe bedrijfsloods mogelijk. Op het perceel is een bedrijf in mobiele mestscheidingstechnieken gevestigd. De bestaande bedrijfsloods wordt vervangen door een nieuwe. 

Omgevingsvergunning

Op 8 maart 2022 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods.

Coördinatieregeling

Op 27 mei 2014 heeft de gemeenteraad de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Hierdoor kunnen de procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gecombineerd worden. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten gebundeld worden. Tegen de vaststelling van de besluiten moet dan in één keer beroep gedaan worden bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 17 maart 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer  NL.IMRO.0160.0000BP00346-VG01
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

De omgevingsvergunning kunt u alleen op papier inzien bij de publieksbalie.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Of hebt u tegen de tegen de ontwerpbesluiten een zienswijze ingediend? Vanaf vrijdag 18 maart 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

U gaat in beroep door een ondertekende brief te sturen met daarin:

  • uw naam
  • adres
  • contactgegevens
  • datum
  • omschrijving van het besluit
  • reden van uw beroep
  • kopie van het besluit
  • De brief kunt u sturen naar Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Let op: u kunt uw beroep niet per e-mail sturen.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Dat is 1 april 2022. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.